> Tin tức - Sự kiện > Tin tức sự kiện > Long trọng lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Long trọng lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

30 Tháng Chín 2020
Sáng 30/9, sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết dân chủ và ý thức trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội.
image001.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo tổng hợp tại đại hội đảng bộ cấp huyện tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và thông qua Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 18 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
image003.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định Nghị quyết mà Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng “Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi giải pháp, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển”.

Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà.
 
                                                                                                                                                        Đăng Vũ
  Tinhuygialai.org.vn

Long trọng lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

30 Tháng Chín 2020
Sáng 30/9, sau hơn 03 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết dân chủ và ý thức trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bế mạc Đại hội.
image001.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo tổng hợp tại đại hội đảng bộ cấp huyện tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và thông qua Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 18 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
image003.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định Nghị quyết mà Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng “Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi giải pháp, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển”.

Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà.
 
                                                                                                                                                        Đăng Vũ
  Tinhuygialai.org.vn