> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XI

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 178/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
2 Báo cáo 449/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
3 Báo cáo 192/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.
4 Báo cáo 301/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
5 Báo cáo 132/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.
6 Báo cáo 167/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
7 Báo cáo 389/BC-VKS ngày 12/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI.
8 Báo cáo 79/BC-TA ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác Tòa án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2021.
9 Báo cáo 1425/BC-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
10 Báo cáo 169/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
11 Báo cáo 172/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
12 Báo cáo 163/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2019.
13 Báo cáo 158/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
14 Báo cáo 164/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
15 Thông báo 580/TB-MTTQ-BTT ngày 27/11/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh về thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.
16 Báo cáo 177/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2023.
17 Báo cáo 166/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
18 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
19 Thông báo số 392/TB-MTTQ-BTT ngày 01/7/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI.
20 Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.
21 Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.
22 Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
23 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
24 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/6/2020 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
25 Báo cáo 417/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
26 Báo cáo 272/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
27 Báo cáo 122/BC-HĐND ngày 01/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
28 Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 10/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
29 Báo cáo số 37a/BC-VP ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trình Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
30 Báo cáo số 754/BC-CTHADS ngày 22/6/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
31 Báo cáo 159/BC-HĐND ngày 06/5/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả các nội dung lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
32 Báo cáo 144/BC-HĐND ngày 28/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.
33 Báo cáo số 159-BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
34 Thông báo số 204/TB-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 28/11/2019 về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
35 Báo cáo 366/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
36 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 05/12/2019 về kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
37 Báo cáo 227/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, công tác năm 2020.
38 Báo cáo 105/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.
39 Báo cáo 160/BC-UBND ngày 30/11/2019 về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán năm 2020
40 Báo cáo 150/BC-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 927/TTr-HĐND ngảy 27/11/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh.
2 Tờ trình 2347/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3 Tờ trình 2346/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2401/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
5 Tờ trình 2351/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 2337/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.
7 Tờ trình 2350/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.
8 Tờ trình 2356/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
9 Tờ trình 2355/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025.
10 Tờ trình 2334/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, dự án xây dựng Khu A Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 2307/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đối với Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (thuộc Tổ hợp DVTM – Khu phức hợp Đak Đoa).
12 Tờ trình 2318/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
13 Tờ trình 2332/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
14 Tờ trình 2398/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình 2335/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc trình ban hành Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2021.
16 Tờ trình 2336/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2021 của tỉnh Gia Lai.
17 Tờ trình 2325/TTr-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
18 Tờ trình 2324/TTr-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 2296/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ.
20 Tờ trình 2338/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc bải bỏ toàn bộ và một phần văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo.
21 Tờ trình 936/TTr-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
22 Tờ trình 937/TTr-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Dương Văn Tuấn.
23 Tờ trình 2340/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
24 Tờ trình 2397/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
25 Tờ trình 2413/TTr-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26 Tờ trình 2122/TTr-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
27 Tờ trình 1943/TTr-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai.
28 Tờ trình 2081/TTr-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
29 Tờ trình 2082/TTr-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
30 Tờ trình 2132/TTr-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
31 Tờ trình 2134/TTr-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách địa phương.
32 Tờ trình 2208/TTr-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
33 Tờ trình 910/TTr-HĐND ngày 04/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Phan Chung.
34 Tờ trình 1927A-TTr-UBND ngày 16/9/2020 về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
35 Tờ trình số 876/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
36 Tờ trình 877/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Trang.
37 Tờ trình 878/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
38 Tờ trình 846/TTr-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thanh Tám.
39 Tờ trình 1386/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
40 Tờ trình số 1302/TTr-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 448/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
2 Báo cáo 319/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.
3 Báo cáo 133/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021” trên lĩnh vực dân tộc.
4 Báo cáo 191/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.
5 Báo cáo 293/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 do Chủ tịch UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.
6 Báo cáo 437/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - ngân sách
7 Báo cáo 283/BC-HĐND ngày 21/9/2020 về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
8 Báo cáo số 396/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
9 Báo cáo số 254/BC-HĐND ngày 05/5/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười hai
10 Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
11 Báo cáo 305/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
12 Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 05/9/2019 về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười (bất thường)
13 Báo cáo số 335/BC-HĐND ngày 09/9/2019 về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
14 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 03/9/2019 về thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15 Báo cáo 106/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” lĩnh vực dân tộc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
16 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/11/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
17 Báo cáo 226/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
18 Báo cáo số 365/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
19 Báo cáo số 258/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
20 Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 23/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị q

VĂN BẢN LIÊN QUAN

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI
3 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Danh sách Đại biểu thảo luận
5 Kế hoạch 934/KH-HĐND ngày 26/11/2020 về tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Thông báo số 241/TB-HĐND ngày 25/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7 Thông báo số 232/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
9 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI
11 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12 Thông báo số 231/TB-HĐND ngày 22/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
13 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14 Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 17/9/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
15 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
17 Công văn 1408/UBND-NL ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh diện tích và dự kiến kinh phí bồi thường của 02 công trình cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mang Yang.
18 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI
20 Danh sách Đại biểu thảo luận
21 Công văn số 690/BHXH-VP ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về trả lời kiến nghị của công dân.
22 Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020
23 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24 Thông báo số 201/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
26 Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 17/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27 Báo cáo 279/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28 Thông báo số 140/TB-HĐND ngày 06/5/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29 Thông báo số 145/TB-HĐND ngày 14/6/2019 về điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
31 Kế hoạch 716/KH-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND tỉnh về tổ chức Lế dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn kết nhân dịp kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021
32 Danh sách Đại biểu thảo luận
33 Văn bản số 1506/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-HĐND ngày 07/12/2018 về kết quả kỳ họp thứ Bảy-HĐND tỉnh khóa XI
34 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
35 Văn bản số 847/CAT-PV-PV01 ngày 07/7/2019 của Công an tỉnh Gia Lai về tổng hợp, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo TTATXH
36 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
37 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ
38 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
2 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
3 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
4 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
5 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
6 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
7 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
8 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
9 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
10 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
11 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
12 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
13 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
14 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
15 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
16 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
17 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
18 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
19 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
20 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
21 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
22 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
23 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Công văn 2425/UBND-NC ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khỏa XI
2 Kết luận số 06-KL-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
3 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4 Báo cáo 177/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
5 Báo cáo 175/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
6 Báo cáo 176/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
7 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
8 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
9 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
10 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
11 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
12 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
15 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
16 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
17 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 180/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.