> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XI

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 166/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
2 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
3 Thông báo số 392/TB-MTTQ-BTT ngày 01/7/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI.
4 Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.
5 Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.
6 Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
7 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
8 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/6/2020 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
9 Báo cáo 417/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
10 Báo cáo 272/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
11 Báo cáo 122/BC-HĐND ngày 01/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
12 Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 10/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 37a/BC-VP ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trình Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo số 754/BC-CTHADS ngày 22/6/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
15 Báo cáo 159/BC-HĐND ngày 06/5/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả các nội dung lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 Báo cáo 144/BC-HĐND ngày 28/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.
17 Báo cáo số 159-BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
18 Thông báo số 204/TB-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 28/11/2019 về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
19 Báo cáo 366/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
20 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 05/12/2019 về kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
21 Báo cáo 227/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, công tác năm 2020.
22 Báo cáo 105/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.
23 Báo cáo 160/BC-UBND ngày 30/11/2019 về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán năm 2020
24 Báo cáo 150/BC-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
25 Báo cáo 143/BC-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019
26 Báo cáo 156/BC-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
27 Báo cáo 395/BC-VKS ngày 18/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI.
28 Báo cáo 71/BC-TA ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác Tòa án năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2020.
29 Báo cáo 1475/BC-THADS ngày 19/11/2019 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
30 Báo cáo 162/BC-UBND ngày 04/12/2019 về tình hình triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay.
31 Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về giải trình Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
32 Báo cáo số 142/BC-ĐGS ngày 14/11/2019 về kết quả giám sát của HĐND "Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh"."
33 Báo cáo 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
34 Báo cáo 145/BC-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI.
35 Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
36 Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
37 Thông báo số 1870/TB-MTTQ-BTT ngày 25/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI.
38 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.
39 Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 28/6/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
40 Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 1927A-TTr-UBND ngày 16/9/2020 về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Tờ trình số 876/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3 Tờ trình 877/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Trang.
4 Tờ trình 878/TTr-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5 Tờ trình 846/TTr-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thanh Tám.
6 Tờ trình 1386/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
7 Tờ trình số 1302/TTr-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
8 Tờ trình 1380/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
9 Tờ trình 1381/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
10 Tờ trình số 1264/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình số 1263/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 bổ sung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình số 1274/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.
13 Tờ trình số 1138/TTr-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng.
14 Tờ trình số 1276/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị bổ sung danh mục và mức vốn của một số dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị ban hành nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
16 Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
17 Tờ trình số 1278/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
18 Tờ trình số 938/TTr-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 Tờ trình số 675/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
20 Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông, tỉnh Gia Lai
21 Tờ trình số 677/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện Pleiku – Đak Đoa – Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến trung tâm xã Ia Tiêm (Km 0+00 – Km 7+ 100)
22 Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung xã Ia Le, huyện Chư Pưh
23 Tờ trình số 679/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê
24 Tờ trình số 678/TTr-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa
25 Tờ trình số 921/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Gia Lai
26 Tờ trình số 928/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị phân bố kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài, trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Gia Lai
27 Tờ trình số 924/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư Phương án bố trí dân cư tự do huyện Mang Yang (Dự án ổn định dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang)
28 Tờ trình số 792/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa
29 Tờ trình số 937/TTr-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc trình phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020 của tỉnh Gia Lai
30 Tờ trình số 691/TTr-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đăng ký thí điểm sắp xếp hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện
31 Tờ trình số 971/TTr-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về đề nghị sửa đổi một số nội dung về giá đất, ban hành theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
32 Tờ trình 2414/TTr-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
33 Tờ trình 2415/TTr-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
34 Tờ trình 2469/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
35 Tờ trình 2533/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
36 Tờ trình 773/TTr-HĐND ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XI.
37 Tờ trình 779/TTr-HĐND ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
38 Tờ trình 2458/TTr-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong Quý IV năm 2019.
39 Tờ trình 2651/TTr-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
40 Tờ trình 2594/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 283/BC-HĐND ngày 21/9/2020 về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
2 Báo cáo số 396/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
3 Báo cáo số 254/BC-HĐND ngày 05/5/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười hai
4 Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
5 Báo cáo 305/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
6 Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 05/9/2019 về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười (bất thường)
7 Báo cáo số 335/BC-HĐND ngày 09/9/2019 về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
8 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 03/9/2019 về thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9 Báo cáo 106/BC-HĐND ngày 04/12/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” lĩnh vực dân tộc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
10 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/11/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
11 Báo cáo 226/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
12 Báo cáo số 365/BC-HĐND ngày 06/12/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
13 Báo cáo số 258/BC-HĐND ngày 03/12/2018 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
14 Báo cáo số 163/BC-HĐND ngày 23/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị q
15 Báo cáo số 111/BC-HĐND ngày 26/11/2018 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
16 Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Bảy đối với công tác Dân tộc.
17 Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội về thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
18 Báo cáo số 212/BC-HĐND ngày 03/7/2018 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
19 Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 27/7/2018 của Ban Dân tộc về thẩm tra báo cáo do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI Kỳ họp thứ Sáu, đối với công tác dân tộc.
20 Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày03/7/2018 của Bam Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự

VĂN BẢN LIÊN QUAN

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 17/9/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
5 Công văn 1408/UBND-NL ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh diện tích và dự kiến kinh phí bồi thường của 02 công trình cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mang Yang.
6 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI
8 Danh sách Đại biểu thảo luận
9 Công văn số 690/BHXH-VP ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về trả lời kiến nghị của công dân.
10 Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020
11 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 Thông báo số 201/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
14 Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 17/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 Báo cáo 279/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 Thông báo số 140/TB-HĐND ngày 06/5/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17 Thông báo số 145/TB-HĐND ngày 14/6/2019 về điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 Kế hoạch 716/KH-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND tỉnh về tổ chức Lế dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn kết nhân dịp kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021
20 Danh sách Đại biểu thảo luận
21 Văn bản số 1506/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-HĐND ngày 07/12/2018 về kết quả kỳ họp thứ Bảy-HĐND tỉnh khóa XI
22 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
23 Văn bản số 847/CAT-PV-PV01 ngày 07/7/2019 của Công an tỉnh Gia Lai về tổng hợp, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo TTATXH
24 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ
26 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI
29 Quyết định số 732/QĐ-BNV ngày 05/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai năm 2020.
30 Báo cáo 146/BC-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và việc thực hiện những nội dung đã hứa tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
31 Báo cáo 165/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh
32 Giấy triệu tập số 124/GTrT-HĐND ngày 12/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
33 Phiếu Chất vấn và Phiếu Đăng ký phát biểu thảo luận chung tại Hội trường.
34 Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ.
35 Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ lấy phiếu tín nhiệm
36 Một số nội dung gợi ý thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI.
37 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiềm kỳ 2016 - 2021.
38 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
39 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
40 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
2 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
3 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
4 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
5 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
6 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
7 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
8 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
9 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
10 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
11 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
12 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
13 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
14 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
15 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
16 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
17 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
18 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
19 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
20 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
21 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
22 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
2 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
3 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
4 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
5 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
6 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
7 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
8 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
9 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
10 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
11 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.