NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
     
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: Thứ Năm, ngày 24/9/2020, khai mạc lúc 08 giờ 00'.
* Địa điểm: Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy

(số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 1927A-TTr-UBND ngày 16/9/2020 về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.