NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU, HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 03 ngày (từ ngày 08-010/12/2020),                   
                                                   khai mạc lúc 8 giờ ngày 08/12/2020.                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Thông báo số 241/TB-HĐND ngày 25/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Thông báo số 232/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.