> Văn bản > Văn bản > Hướng dẫn số 93/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Hướng dẫn: Hướng dẫn số 93/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Số hiệu: 93/HD-MTTW-BTT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Pha
Ngày ban hành: 11/04/2013 Ngày hiệu lực: 11/4/2013
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: