> Văn bản > Văn bản
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 116/QĐ-UBND

Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Bar Măih, huyện Chư Sê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 117/QĐ-UBND

Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Hải Yang, huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định 118/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Đak Krong, huyện Đak Đoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định 119/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ia Tul, huyện Ia Pa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Ayun, huyện Mang Yang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

03/02/2020

3/2/2019

Nghị Quyết 859/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai.

10/01/2020

01/02/2020

Thông báo 179/TB-HĐND

Thông báo số 179/TB-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết quả kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI

12/12/2019

12/12 /2019

Thông báo 166/TB-HĐND

Thông báo số 166/TB-HĐND ngày 17/10/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/10/2019

17/11/2019

Thông báo 161/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

10/09/2019

10/9/2019

Công văn 1639/UBND-KGVX

Công văn 1639/UBND-KGVX ngày 30/7/2019 về triển khai Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

30/07/2019

30/7/2019

Thông báo 151/TB-HĐND

Thông báo số 151/TB-HĐND ngày 10/7/2019 về Kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI

10/07/2019

10/7/2019

Báo cáo 134/BC-HĐND

Kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh

24/06/2019

24/6/2019

Thông báo 147/TB-HĐND

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Chương trình Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2019

19/06/2019

19/6/2019

Thông báo 145/TB-HĐND

Thông báo số 145/TB-HĐND ngày 14/6/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021

14/06/2019

14/06/2019

Báo cáo 89/BC-HĐND

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

29/05/2019

29/5/2019

Công văn 702/HDND-VP

Trả lời và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

24/05/2019

5/24/2019

Thông Báo 140/TB-HĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/05/2019

5/ 6/2019

Báo cáo 84/BC-HĐND

Kết quả khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

08/04/2019

08/4/2019

Kế hoạch 607/KH-HĐND

Kế hoạch số 607/KH-HĐND ngày 11/10/2018 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI

11/10/2018

11/10/2018

Thông báo 111/TB-HĐND

Thông báo số 111: TB-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10/10/2018

10/10/2018

 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|