> Văn bản > Văn bản
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB

Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

02/10/2018

02/10/2018

Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14

Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

02/10/2018

02/10/2018

Nghị quyết 85/2014/QH13

Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

18/11/2014

28/11/2014

Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13

Nghị quyết số: 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBTVQH. Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

15/05/2014

01/7/2014

Luật 45/2013/QH13

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội

29/11/2013

29/11/2013

Hướng dẫn 93/HD-MTTW-BTT

Hướng dẫn số 93/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

11/04/2013

11/4/2013

Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13

Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

16/01/2013

01/02/2013

Nghị quyết 35/2012/QH13

Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khós XIII, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

21/11/2012

01/02/2013

Luật 67/2006/QH11

Luật công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

29/06/2006

01/01/2007

 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|