> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Khoản 2 Mục I và Khoản 3, Khoản 4 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

24/08/2017

24/8/2017

Nghị quyết 71/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc thông qua các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/12/2016

08/12/2016

 |<  <  1 - 2 >  >|