> Văn bản
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Khoản 2 Mục I và Khoản 3, Khoản 4 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

24/08/2017

24/8/2017

Nghị quyết 71/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc thông qua các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/12/2016

08/12/2016

Nghị quyết 85/2014/QH13

Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

18/11/2014

28/11/2014

Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13

Nghị quyết số: 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBTVQH. Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

15/05/2014

01/7/2014

Luật 45/2013/QH13

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội

29/11/2013

29/11/2013

Hiến pháp

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

28/11/2013

Hướng dẫn 93/HD-MTTW-BTT

Hướng dẫn số 93/HD-MTTW-BTT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

11/04/2013

11/4/2013

Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13

Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

16/01/2013

01/02/2013

Nghị quyết 35/2012/QH13

Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khós XIII, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

21/11/2012

01/02/2013

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|