STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1 BÀ ĐINH THỊ GIANG ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, TRƯỞNG BAN dinhthigiang-1.jpg
2 BÀ ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN PHÓ TRƯỞNG BAN dothihuonglan-1.jpg
3 BÀ RƠ CHĂM H'HỒNG TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH rochamhong-1.jpg
4 BÀ HÀ THỊ GIANG THẢO TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH hathigiangthao-1.jpg
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
5 ÔNG TRẦN ĐÌNH HIỆP TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN MANG YANG, ỦY VIÊN trandinhiep-1.jpg
6 ÔNG VÕ ANH TUẤN TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN, ỦY VIÊN ong-vo-anh-tuan.jpg
7 ÔNG TRẦN MINH SƠN TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN CHƯ PĂH, ỦY VIÊN tranminhson-1.jpg
8 ÔNG TRƯỜNG TRUNG TUYẾN PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN TỘC UBND TỈNH, ỦY VIÊN truongtrungtuyen-1.jpg
9 BÀ RAH LAN H' CHIỂU PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHƯ PRÔNG, ỦY VIÊN ralanhchieu-1.jpg