HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
ÔNG HỒ VĂN NIÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH chu-trang.jpg
ÔNG TRƯƠNG VĂN ĐẠT ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ong-Dang-phan-Chung.jpg
BÀ AYUN H’BÚT TỈNH ỦY VIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH ba-ayun-h-but.jpg
BÀ ĐINH THỊ GIANG ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH dinh thi giang.jpg
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
ÔNG THÁI THANH BÌNH ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH thaithanhbinh.jpg
ÔNG HUỲNH THẾ MẠNH ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH  huynhthemanh.jpg
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH ong-nguyen-dinh-phuong.jpg