> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/10/2022
Sáng ngày 05/10/2022, HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền của HĐND huyện; tham dự kỳ họp có 31/32 vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu khách mời gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
 
z3774820229052_cb4d5f405d7141156295b6238fb36184.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các vị đại biểu tập trung đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. 
 
z3774820225069_d18d07f911833e311d71f22520ed49ca.jpg
 Ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Kết luận Kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên huyện triển khai Chương trình MTQG về DTTS và miền núi, là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau kỳ họp, đề nghị UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ phân bổ vốn 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được HĐND huyện biểu quyết thông qua; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định hiện hành./.
Nguyễn Thị Trâm 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro

HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/10/2022
Sáng ngày 05/10/2022, HĐND huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền của HĐND huyện; tham dự kỳ họp có 31/32 vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu khách mời gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
 
z3774820229052_cb4d5f405d7141156295b6238fb36184.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các vị đại biểu tập trung đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. 
 
z3774820225069_d18d07f911833e311d71f22520ed49ca.jpg
 Ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Kết luận Kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên huyện triển khai Chương trình MTQG về DTTS và miền núi, là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau kỳ họp, đề nghị UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ phân bổ vốn 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được HĐND huyện biểu quyết thông qua; đồng thời, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định hiện hành./.
Nguyễn Thị Trâm 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro