> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > HĐND thị xã Ayun Pa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021

HĐND thị xã Ayun Pa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021

18/08/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống KT-XH của thị xã, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức, chính trị xã hội, cùng với sự nỗ lực, cố gắn của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH của thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
z2689789050917_2200686ed4e6be8e36ae4a2d3feccdbf.jpg
Ông Trần Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa phát biểu tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thị xã 

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 758 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đến 30/6/2021 là 168.709 triệu đồng, đạt 73,12% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, tăng 2,37% so với cùng kỳ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra, duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu xây dựng 02 xã Ia Rtô và xã IaRbol đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện hồ sơ xét công nhận thị xã Ayun Pa hoàn thành quy trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; trong 6 tháng  có 04 doanh nghiệp được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 122; công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường. 

Giáo dục, y tế, văn hóa thể thao và du lịch có bước phát triển; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đồng bộ. Chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bện Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến tiêu cực của dịch đến hoạt động KT-XH và đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan địa  phương, đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. 
 
z2689790084389_bc774850a3793538c0866096e152f360.jpg
Đại biểu HĐND thị xã thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai 

Hoạt động của HĐND, UBND từ thị xã đến các xã, phường tiếp tục được cải tiến đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác phối họp giữa UBND với Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể của thị xã được tăng cường và ngày càng chặt chẽ.
Trong những tháng cuối năm, HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung huy động mọi nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND đã đề ra; thực hiện tốt việc thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu trong năm, đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; tập trung giám sát các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng theo đúng thiết kế đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, theo dõi sát tình hình dịch bênh Covid-19 để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Ngoài những nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 06 tháng cuối năm, UBND thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã, tạo điều kiện để UBMTTQ Việt nam thị xã và các đoàn thể giám sát theo đúng quy định. Không ngừng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường, tạo sự năng động, sáng tạo, có hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, điều hành công việc theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Hữu

HĐND thị xã Ayun Pa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021

18/08/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống KT-XH của thị xã, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức, chính trị xã hội, cùng với sự nỗ lực, cố gắn của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, KT-XH của thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
z2689789050917_2200686ed4e6be8e36ae4a2d3feccdbf.jpg
Ông Trần Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa phát biểu tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thị xã 

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 758 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đến 30/6/2021 là 168.709 triệu đồng, đạt 73,12% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, tăng 2,37% so với cùng kỳ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra, duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu xây dựng 02 xã Ia Rtô và xã IaRbol đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện hồ sơ xét công nhận thị xã Ayun Pa hoàn thành quy trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; trong 6 tháng  có 04 doanh nghiệp được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 122; công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường. 

Giáo dục, y tế, văn hóa thể thao và du lịch có bước phát triển; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đồng bộ. Chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bện Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến tiêu cực của dịch đến hoạt động KT-XH và đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan địa  phương, đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. 
 
z2689790084389_bc774850a3793538c0866096e152f360.jpg
Đại biểu HĐND thị xã thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai 

Hoạt động của HĐND, UBND từ thị xã đến các xã, phường tiếp tục được cải tiến đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Công tác phối họp giữa UBND với Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể của thị xã được tăng cường và ngày càng chặt chẽ.
Trong những tháng cuối năm, HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung huy động mọi nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND đã đề ra; thực hiện tốt việc thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu trong năm, đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; tập trung giám sát các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng theo đúng thiết kế đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, theo dõi sát tình hình dịch bênh Covid-19 để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Ngoài những nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 06 tháng cuối năm, UBND thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã, tạo điều kiện để UBMTTQ Việt nam thị xã và các đoàn thể giám sát theo đúng quy định. Không ngừng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường, tạo sự năng động, sáng tạo, có hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, điều hành công việc theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Hữu