> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 -2026

Thường trực HĐND huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 -2026

02/03/2022
Sáng ngày 02/3/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét  quyết định một số nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình gồm:
 
 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc do chuyển công tác về Trường Chính trị tỉnh; điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn ngân sách huyện; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kịp thời thẩm tra theo đúng quy định; đồng thời, đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc do chuyển công tác và những công việc có liên quan đến kỳ họp HĐND huyện.

Theo chương trình Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức trong thời gian 01 buổi (thứ Sáu) ngày 18/3/2022 tại Hội trường UBND huyện Đak Pơ./.
 Nguyễn Hữu

Thường trực HĐND huyện Đak Pơ thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 -2026

02/03/2022
Sáng ngày 02/3/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét  quyết định một số nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình gồm:
 
 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc do chuyển công tác về Trường Chính trị tỉnh; điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án từ nguồn ngân sách huyện; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kịp thời thẩm tra theo đúng quy định; đồng thời, đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Ngô Khắc Ngọc do chuyển công tác và những công việc có liên quan đến kỳ họp HĐND huyện.

Theo chương trình Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện sẽ tổ chức trong thời gian 01 buổi (thứ Sáu) ngày 18/3/2022 tại Hội trường UBND huyện Đak Pơ./.
 Nguyễn Hữu