> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Krông Pa giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp

Thường trực HĐND huyện Krông Pa giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

27/09/2021
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 20/9/2021 Thường trực HĐND huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch số 118/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai). Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại các xã: Phú Cần, Chư Rcăm, Ia Rsươm, thị trấn Phú Túc và phòng Lao động Thương binh & Xã hội của huyện.
Thông qua công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợtrên. Đồng thời, qua đó xem xét đề xuất những khó khăn, vướng mắc đối với cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, các xã, thị trấn, đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo gửi cho Đoàn giám sát trước ngày 02/10/2021; từ ngày 12/10/2021 đến 20/10/2021, Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát và đi kiểm tra thực tế một số đối tượng được áp dụng; các đơn vị còn lại Đoàn sẽ giám sát qua báo cáo theo quy định./.
Nguyễn Hữu 

Thường trực HĐND huyện Krông Pa giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

27/09/2021
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 20/9/2021 Thường trực HĐND huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch số 118/KH-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai). Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại các xã: Phú Cần, Chư Rcăm, Ia Rsươm, thị trấn Phú Túc và phòng Lao động Thương binh & Xã hội của huyện.
Thông qua công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợtrên. Đồng thời, qua đó xem xét đề xuất những khó khăn, vướng mắc đối với cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, các xã, thị trấn, đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo gửi cho Đoàn giám sát trước ngày 02/10/2021; từ ngày 12/10/2021 đến 20/10/2021, Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát và đi kiểm tra thực tế một số đối tượng được áp dụng; các đơn vị còn lại Đoàn sẽ giám sát qua báo cáo theo quy định./.
Nguyễn Hữu