> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia

Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

12/03/2013
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát số 40/KH-HĐND “về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh”.
Theo kế hoạch, từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 4 năm 2013 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Chư Sê, thị xã AYun Pa, huyện Kông Chro, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; và giám sát qua báo cáo các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Với mục đích, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh từ 2009-2012 và kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Yêu cầu các địa phương, đơn vị các sở ngành có liên quan, căn cứ vào tình hình đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012, trong đó đánh giá về thực trạng của địa phương, đối tượng thụ hưởng, số người được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số công trình đã được xây dựng; hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước và công tác bảo quản, quản lý, khai thac các công trình; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương; và kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015./.
          TH: Quang Vinh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

12/03/2013
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát số 40/KH-HĐND “về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh”.
Theo kế hoạch, từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 4 năm 2013 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Chư Sê, thị xã AYun Pa, huyện Kông Chro, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; và giám sát qua báo cáo các huyện, thị xã, thành phố còn lại. Với mục đích, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh từ 2009-2012 và kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Yêu cầu các địa phương, đơn vị các sở ngành có liên quan, căn cứ vào tình hình đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012, trong đó đánh giá về thực trạng của địa phương, đối tượng thụ hưởng, số người được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số công trình đã được xây dựng; hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước và công tác bảo quản, quản lý, khai thac các công trình; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương; và kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015./.
          TH: Quang Vinh