> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện “Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện “Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh”.

16/09/2016
Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát về việc thực hiện “Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh”. Đoàn giám sát đi thực tế tại xã Sró, Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro), xã Ia Le, Chư Don (huyện Chư Pưh) và làm việc với UBND huyện Kông Chro, Chư Pưh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tổng số dự án, phương án đã có quyết định phê duyệt trong giai đoạn 2013-2015 là 07 dự án, gồm: 03 dự án đầu tư bố trí dân cư đã hoàn thành và 04 dự án đầu tư bố trí dân cư đang thực hiện dở dang. Tổng số hộ bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2013-2015 là 1.483 hộ, trong đó: dân cư vùng thiên tai: 313 hộ và dân di cư tự do: 1.170 hộ. Hình thức bố trí dân cư: tập trung là 1.402 hộ; xen ghép 59 hộ; ổn định tại chỗ 22 hộ. Tổng vốn đã bố trí cho các dự án là 51,285 tỷ đồng/99,246 tỷ đồng, đạt 51,67% so với tổng nhu cầu vốn được phê duyệt (trong đó, ngân sách Trung ương là 49,035 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 2,89 tỷ đồng. Cơ cấu vốn: Vốn đầu tư phát triển là 46,815 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế là 4,470  tỷ đồng).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Dự án bố trí dân cư vùng sạt lở do thiên tai là hết sức cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Quá trình xây dựng dự án, có chủ đầu tư tính toán các nội dung không sát với thực tế, nên khi thực hiện gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm; nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ về ít và chậm gây khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương...

Kết thúc đợt giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp tổng kết để thống nhất các kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.
 
                                                                             Tin và ảnh Việt Hường

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện “Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh”.

16/09/2016
Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát về việc thực hiện “Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh”. Đoàn giám sát đi thực tế tại xã Sró, Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro), xã Ia Le, Chư Don (huyện Chư Pưh) và làm việc với UBND huyện Kông Chro, Chư Pưh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tổng số dự án, phương án đã có quyết định phê duyệt trong giai đoạn 2013-2015 là 07 dự án, gồm: 03 dự án đầu tư bố trí dân cư đã hoàn thành và 04 dự án đầu tư bố trí dân cư đang thực hiện dở dang. Tổng số hộ bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2013-2015 là 1.483 hộ, trong đó: dân cư vùng thiên tai: 313 hộ và dân di cư tự do: 1.170 hộ. Hình thức bố trí dân cư: tập trung là 1.402 hộ; xen ghép 59 hộ; ổn định tại chỗ 22 hộ. Tổng vốn đã bố trí cho các dự án là 51,285 tỷ đồng/99,246 tỷ đồng, đạt 51,67% so với tổng nhu cầu vốn được phê duyệt (trong đó, ngân sách Trung ương là 49,035 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 2,89 tỷ đồng. Cơ cấu vốn: Vốn đầu tư phát triển là 46,815 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế là 4,470  tỷ đồng).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Dự án bố trí dân cư vùng sạt lở do thiên tai là hết sức cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Quá trình xây dựng dự án, có chủ đầu tư tính toán các nội dung không sát với thực tế, nên khi thực hiện gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm; nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ về ít và chậm gây khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương...

Kết thúc đợt giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp tổng kết để thống nhất các kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.
 
                                                                             Tin và ảnh Việt Hường