> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 thán

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

09/07/2013
Ngày 04/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã họp sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Ban đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2012 và khảo sát tình hình thực hiện chính sách hổ trợ di dân định canh định cư cho người dân tộc thiểu số sống trong vùng dự án thủy điện. Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, phản ánh đúng thực tế và những vấn đề bức xúc của người dân.
Từ thực tế giám sát, Ban đã gửi 20 kiến nghị đến Thường trực HĐND để có ý kiến đối với các cấp ngành từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, nhiều kiến nghị đã được các cấp ngành tiếp thu, khắc phục và cũng là giải pháp trong điều hành, quản lý của UBND các cấp.
Bên cạnh việc tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tích cực tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND “về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, việc làm và dạy nghề từ năm 2010-2012 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; tham gia đoàn khảo sát, nắm tình hình đời sống của người dân tộc thiểu bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số vào làm công nhân, công tác đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân tại các doanh nghiệp có dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh đã báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan tại kỳ họp;phối hợp cùng Ban KT-NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban tham gia ý kiến góp ý vào “dự thảo quy định ban hành một số chính sách ưu đãi của tỉnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh soạn thảo nhằm tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số chế độ chính sách mới trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quy chế phối hợp giưa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, hai Ban phối hợp tổ chức đi cơ sở điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin về những vấn đề bức xúc thông qua đó tiến hành tổ chức nắm tình hình về việc triển khai xây nhà văn hóa; tham gia xét duyệt thôn, làng, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh,...
Đại biểu cũng biểu dương một số thành viên của Ban Dân tộc đã tích cực tham gia mọi hoạt động của Ban. Tuy nhiên, Ban cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, giữ các chức danh chủ chốt của các ngành, địa phương nên một số đợt giám sát, khảo sát tham gia chưa đầy đủ; chưa kịp thời nắm bắt, phản ánh đầy đủ những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Đối với hoạt động 6 tháng cuối năm 2013, ngoài các hoạt động thường xuyên, Ban sẽ tập trung khảo sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; khảo sát thực hiện chính sách giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số;  nắm tình hình tại thị xã An khê về việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách dân tộc và tình hình của người dân sống trong vùng dự án thủy điện An Khê-Ka Nat; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, nắm tình hình về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp trao đổi thông tin cùng các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các huyện, Thị xã, thành phố và Ban Dân tộc HĐND các tỉnh bạn để nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Ban,...
 
Hương Lan

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

09/07/2013
Ngày 04/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã họp sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhận định: Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Ban đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2009-2012 và khảo sát tình hình thực hiện chính sách hổ trợ di dân định canh định cư cho người dân tộc thiểu số sống trong vùng dự án thủy điện. Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, phản ánh đúng thực tế và những vấn đề bức xúc của người dân.
Từ thực tế giám sát, Ban đã gửi 20 kiến nghị đến Thường trực HĐND để có ý kiến đối với các cấp ngành từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, nhiều kiến nghị đã được các cấp ngành tiếp thu, khắc phục và cũng là giải pháp trong điều hành, quản lý của UBND các cấp.
Bên cạnh việc tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tích cực tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Tham gia Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND “về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, việc làm và dạy nghề từ năm 2010-2012 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; tham gia đoàn khảo sát, nắm tình hình đời sống của người dân tộc thiểu bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số vào làm công nhân, công tác đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân tại các doanh nghiệp có dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh đã báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan tại kỳ họp;phối hợp cùng Ban KT-NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban tham gia ý kiến góp ý vào “dự thảo quy định ban hành một số chính sách ưu đãi của tỉnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh soạn thảo nhằm tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số chế độ chính sách mới trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quy chế phối hợp giưa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, hai Ban phối hợp tổ chức đi cơ sở điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin về những vấn đề bức xúc thông qua đó tiến hành tổ chức nắm tình hình về việc triển khai xây nhà văn hóa; tham gia xét duyệt thôn, làng, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh,...
Đại biểu cũng biểu dương một số thành viên của Ban Dân tộc đã tích cực tham gia mọi hoạt động của Ban. Tuy nhiên, Ban cũng thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, giữ các chức danh chủ chốt của các ngành, địa phương nên một số đợt giám sát, khảo sát tham gia chưa đầy đủ; chưa kịp thời nắm bắt, phản ánh đầy đủ những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Đối với hoạt động 6 tháng cuối năm 2013, ngoài các hoạt động thường xuyên, Ban sẽ tập trung khảo sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; khảo sát thực hiện chính sách giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số;  nắm tình hình tại thị xã An khê về việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách dân tộc và tình hình của người dân sống trong vùng dự án thủy điện An Khê-Ka Nat; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, nắm tình hình về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp trao đổi thông tin cùng các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các huyện, Thị xã, thành phố và Ban Dân tộc HĐND các tỉnh bạn để nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Ban,...
 
Hương Lan