> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng c

Ban Dân tộc HĐND tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

03/07/2014
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa tiến hành họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát, khảo sát: “Việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn” và “việc thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã có 7 đề nghị, kiến nghị với Trung ương, tỉnh và các sở, ban, ngành. Về cơ bản, các kiến nghị của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, như UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1415/UBND-KTTH ngày 25/4/2014 về việc thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh “về việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã có tờ trình gửi Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời chỉ đạo các huyện trích ngân sách từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tăng thêm nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; Công văn số 1480/UBND-KTTH ngày 28/4/2014 về việc “bàn giao cơ sở cũ của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh quản lý, sử dụng”
Ngoài ra, thực hiện quy chế phối hợp, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đi cơ sở điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh và tham gia góp ý về “quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất tối thiểu cho mỗi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh” để triển khai thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “phê  duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”...

Tại buổi họp sơ kết, các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất triển khai chương trình khỏa sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2014 tập trung vào một số chuyên đề như: Khảo sát việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các mặt hàng chính sách cấp không thu tiền theo quyết định 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 và Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn theo ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện công tác phối hợp 6 tháng cuối năm với Ban Dân tộc tỉnh. Tham gia chuẩn bị tốt kỳ họp thứ bảy, kỳ họp cuối năm và tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014, xây dựng chương trình công tác năm 2015./.
                                                                                   Việt Hường

Ban Dân tộc HĐND tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

03/07/2014
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa tiến hành họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát, khảo sát: “Việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn” và “việc thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã có 7 đề nghị, kiến nghị với Trung ương, tỉnh và các sở, ban, ngành. Về cơ bản, các kiến nghị của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, như UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1415/UBND-KTTH ngày 25/4/2014 về việc thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh “về việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã có tờ trình gửi Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời chỉ đạo các huyện trích ngân sách từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tăng thêm nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; Công văn số 1480/UBND-KTTH ngày 28/4/2014 về việc “bàn giao cơ sở cũ của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh quản lý, sử dụng”
Ngoài ra, thực hiện quy chế phối hợp, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đi cơ sở điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh và tham gia góp ý về “quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất tối thiểu cho mỗi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh” để triển khai thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “phê  duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”...

Tại buổi họp sơ kết, các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất triển khai chương trình khỏa sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2014 tập trung vào một số chuyên đề như: Khảo sát việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các mặt hàng chính sách cấp không thu tiền theo quyết định 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 và Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn theo ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện công tác phối hợp 6 tháng cuối năm với Ban Dân tộc tỉnh. Tham gia chuẩn bị tốt kỳ họp thứ bảy, kỳ họp cuối năm và tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014, xây dựng chương trình công tác năm 2015./.
                                                                                   Việt Hường