> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý th

Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu thuế trên địa bàn từ năm 2011 đến 30/6/2013”

28/08/2013
Ngày 26/8/2013, thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Bửu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh đã ký  Quyết định số 125/QĐ - HĐND thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu thuế trên địa bàn từ năm 2011 đến 30/6/2013”, kèm theo Kế hoạch giám sát số 126/KH-HĐND.
Theo đó, cuộc giám sát nhằm mục đích xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quản lý thu thuế từ năm 2011 đến 30/6/2013 trên địa bàn. Thông qua giám sát, xác định nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp thực tế của địa phương với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong công tác quản lý thu thuế của tỉnh.
Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp  với Cục thuế tỉnh, Công ty thủy điện Ia Ly, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi; UBND huyện Chư Prông, thị xã An Khê, thành phố Pleiku, các Chi cục thuế và một số doanh nghiệp (có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có trụ sở giao dịch trên địa bàn) của các huyện, thị xã, thành phố nêu trên. Ngoài ra, 14 huyện, thị xã còn lại sẽ được giám sát gián tiếp qua báo cáo.
Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ bắt đầu giám sát từ ngày 17-26/9/2013.
 
Hương Lan

Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu thuế trên địa bàn từ năm 2011 đến 30/6/2013”

28/08/2013
Ngày 26/8/2013, thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Bửu - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh đã ký  Quyết định số 125/QĐ - HĐND thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu thuế trên địa bàn từ năm 2011 đến 30/6/2013”, kèm theo Kế hoạch giám sát số 126/KH-HĐND.
Theo đó, cuộc giám sát nhằm mục đích xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quản lý thu thuế từ năm 2011 đến 30/6/2013 trên địa bàn. Thông qua giám sát, xác định nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp thực tế của địa phương với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong công tác quản lý thu thuế của tỉnh.
Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp  với Cục thuế tỉnh, Công ty thủy điện Ia Ly, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi; UBND huyện Chư Prông, thị xã An Khê, thành phố Pleiku, các Chi cục thuế và một số doanh nghiệp (có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có trụ sở giao dịch trên địa bàn) của các huyện, thị xã, thành phố nêu trên. Ngoài ra, 14 huyện, thị xã còn lại sẽ được giám sát gián tiếp qua báo cáo.
Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ bắt đầu giám sát từ ngày 17-26/9/2013.
 
Hương Lan