> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dự

Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh”

12/05/2014

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014, ngày 07/5/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh” nhằm xem xét, đánh giá tình hình nợ đọng vốn đầu tư XDCB thuộc vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án, công trình đã hoàn thành, công trình dở dang phải tạm dừng thi công (kể cả công trình bị cắt giảm) do bố trí chưa đủ vốn, do thiếu vốn hoặc bố trí vốn vào mục đích khác với đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2013 của các sở, ngành và địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Thông qua giám sát, sẽ xác định nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong công tác giải quyết nợ đọng vốn XDCB và các vấn đề liên quan đến kế hoạch bố trí và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư các dự án XDCB.

Theo kế hoạch, từ ngày 03/6 đến ngày 10/6/2014, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện: Chư Pưh, Đăk Đoa, thị xã An Khê, các huyện, thị xã, thành phố còn lại, Ban giám sát trực tiếp qua báo cáo./.
                                                                             Hương Lan

Ban KTNS HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh”

12/05/2014

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014, ngày 07/5/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “Tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh” nhằm xem xét, đánh giá tình hình nợ đọng vốn đầu tư XDCB thuộc vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án, công trình đã hoàn thành, công trình dở dang phải tạm dừng thi công (kể cả công trình bị cắt giảm) do bố trí chưa đủ vốn, do thiếu vốn hoặc bố trí vốn vào mục đích khác với đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2013 của các sở, ngành và địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Thông qua giám sát, sẽ xác định nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong công tác giải quyết nợ đọng vốn XDCB và các vấn đề liên quan đến kế hoạch bố trí và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư các dự án XDCB.

Theo kế hoạch, từ ngày 03/6 đến ngày 10/6/2014, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện: Chư Pưh, Đăk Đoa, thị xã An Khê, các huyện, thị xã, thành phố còn lại, Ban giám sát trực tiếp qua báo cáo./.
                                                                             Hương Lan