> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 6 tháng đầu năm 2013 - thẩm tra 12 văn bản của UBND tỉnh về các v

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 6 tháng đầu năm 2013 - thẩm tra 12 văn bản của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp

12/07/2013
Sơ kết 6 tháng đầu năm, ngoài các hoạt động thường xuyên khác, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp được các đại biểu đánh giá ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 2 đợt giám sát với các nội dung: Tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến thời điểm giám sát; giám sát tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục-Đào tạo và Việc làm-Dạy nghề từ năm 2010 đến năm 2012 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Ban đã tiếp tục khảo sát tình hình giải ngân và tiến độ xây dựng cơ bản tại một số đơn vị liên quan trên địa bàn.
Ban đã tổ chức thẩm tra 02 báo cáo và 16 tờ trình, văn bản khác của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Trong đó có 12 tờ trình, văn bản Ban thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giữa hai Kỳ họp.
Các đại biểu thống nhất đánh giá, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban đã có nhiều cố gắng và tiến bộ, góp phần làm rõ những vấn đề mấu chốt, những nội dung chưa phù hợp với nghị quyết của HĐND, với qui định của Pháp luật. Qua đó đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh; của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh; sự phối hợp của HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn các cấp trong quá trình triển khai các hoạt động của Ban, ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra trong năm và lập kế hoạch cụ thể từng quí, từng hoạt động; đa số các thành viên của Ban tham gia hoạt động đầy đủ, nhiệt tình, có nhiều ý kiến xác đáng.
Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của Ban đều kiêm nhiệm, vì vậy hoạt động của các thành viên có nhiều hạn chế nhất định, như hạn chế trong việc tham gia đầy đủ các công việc của Ban, hạn chế trong việc đầu tư nghiên cứu tài liệu liên quan, do đó chất lượng giám sát, thẩm tra của Ban vẫn chưa đạt như mong muốn. Đây cũng là yêu cầu cần khắc phục trong thời gian tới đối với mỗi thành viên của Ban nhằm đưa hoạt động của Ban ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cử tri, của xã hội
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, Ban tiến hành giám sát các chuyên đề: Tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến thời điểm giám sát; giám sát thực hiện thu, chi ngân sách năm 2013; phương án phân bổ thu chi ngân sách năm 2014; thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; kết hợp giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban KT-NS về các đợt giám sát vừa qua.
 
Hương Lan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: 6 tháng đầu năm 2013 - thẩm tra 12 văn bản của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp

12/07/2013
Sơ kết 6 tháng đầu năm, ngoài các hoạt động thường xuyên khác, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp được các đại biểu đánh giá ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 2 đợt giám sát với các nội dung: Tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến thời điểm giám sát; giám sát tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục-Đào tạo và Việc làm-Dạy nghề từ năm 2010 đến năm 2012 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Ban đã tiếp tục khảo sát tình hình giải ngân và tiến độ xây dựng cơ bản tại một số đơn vị liên quan trên địa bàn.
Ban đã tổ chức thẩm tra 02 báo cáo và 16 tờ trình, văn bản khác của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Trong đó có 12 tờ trình, văn bản Ban thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giữa hai Kỳ họp.
Các đại biểu thống nhất đánh giá, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban đã có nhiều cố gắng và tiến bộ, góp phần làm rõ những vấn đề mấu chốt, những nội dung chưa phù hợp với nghị quyết của HĐND, với qui định của Pháp luật. Qua đó đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh; của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh; sự phối hợp của HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn các cấp trong quá trình triển khai các hoạt động của Ban, ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra trong năm và lập kế hoạch cụ thể từng quí, từng hoạt động; đa số các thành viên của Ban tham gia hoạt động đầy đủ, nhiệt tình, có nhiều ý kiến xác đáng.
Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của Ban đều kiêm nhiệm, vì vậy hoạt động của các thành viên có nhiều hạn chế nhất định, như hạn chế trong việc tham gia đầy đủ các công việc của Ban, hạn chế trong việc đầu tư nghiên cứu tài liệu liên quan, do đó chất lượng giám sát, thẩm tra của Ban vẫn chưa đạt như mong muốn. Đây cũng là yêu cầu cần khắc phục trong thời gian tới đối với mỗi thành viên của Ban nhằm đưa hoạt động của Ban ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cử tri, của xã hội
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, Ban tiến hành giám sát các chuyên đề: Tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến thời điểm giám sát; giám sát thực hiện thu, chi ngân sách năm 2013; phương án phân bổ thu chi ngân sách năm 2014; thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; kết hợp giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban KT-NS về các đợt giám sát vừa qua.
 
Hương Lan