> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

11/03/2014
Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-HĐND ngày 14/02/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Từ ngày từ ngày 04 đến ngày 11/3/2014 Ban đã tiến hành giám sát tại sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố Pleiku, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Ia Grai và UBND huyện Kông Chro.
Theo báo cáo của sở Tài nguyên - Môi trường, tính đến 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 546.822 giấy chứng nhận với diện tích 904.476ha/986.122ha chiếm 91,0% diện tích cần cấp. Trong đó, Tổ chức: đã cấp được 1.976 giấy chứng nhận với diện tích 568.915 ha chiếm 95% diện tích cần cấp; Hộ gia đình, cá nhân: đã cấp được 544.846 giấy chứng nhận với diện tích 335.560 ha chiếm 86% diện tích cần cấp. Tuy vậy, diện tích cần cấp trong năm 2013 có giảm 122.473 ha so với nhu cầu cần cấp trước đó, nguyên nhân là do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát những diện tích không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhân dân lấn, chiếm đất của các tổ chức đang quản lý, đất sản xuất nông nghiệp đã sử dụng ổn định nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, đất chuyển nhượng, tặng cho sau ngày 01/7/2004 và một số diện tích manh mún không thể đo đạc lập trích lục để phục vụ cấp giấy chứng nhận,.. Tổng diện tích đất cho thuê: 2.024,932 ha/216 hồ sơ (trừ đất trồng cao su và thủy điện), trong đó: Khoáng sản: 603,242 ha/96 hồ sơ; Nhà máy: 143,359 ha/22 hồ sơ; Trồng rừng và cây lâu năm: 1.203,319 ha/4 hồ sơ; Trụ sở làm việc, trường học, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh: 73,372 ha/86 hồ sơ; Đường điện: 1,64 ha/8 hồ sơ.

Các thành viên đoàn giám sát và các đơn vị được giám sát đã trao đổi những vấn đề vướng mắc có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh qua đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.
 
giam-sat-so-TN-MT.JPG
Giám sát tại Sở TN-MT

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro và ý kiến của thành viên đoàn giám sát, ông Lê Ngọc Bửu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần kiểm tra, rà soát cũng như chỉ đạo quyết liệt hơn nữa theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Về những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro, Ban sẽ tổng hợp để trình lên HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét./.
                                                                                      Tin, ảnh: Q. Vinh

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

11/03/2014
Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-HĐND ngày 14/02/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Từ ngày từ ngày 04 đến ngày 11/3/2014 Ban đã tiến hành giám sát tại sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố Pleiku, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Ia Grai và UBND huyện Kông Chro.
Theo báo cáo của sở Tài nguyên - Môi trường, tính đến 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh đã cấp được 546.822 giấy chứng nhận với diện tích 904.476ha/986.122ha chiếm 91,0% diện tích cần cấp. Trong đó, Tổ chức: đã cấp được 1.976 giấy chứng nhận với diện tích 568.915 ha chiếm 95% diện tích cần cấp; Hộ gia đình, cá nhân: đã cấp được 544.846 giấy chứng nhận với diện tích 335.560 ha chiếm 86% diện tích cần cấp. Tuy vậy, diện tích cần cấp trong năm 2013 có giảm 122.473 ha so với nhu cầu cần cấp trước đó, nguyên nhân là do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát những diện tích không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhân dân lấn, chiếm đất của các tổ chức đang quản lý, đất sản xuất nông nghiệp đã sử dụng ổn định nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, đất chuyển nhượng, tặng cho sau ngày 01/7/2004 và một số diện tích manh mún không thể đo đạc lập trích lục để phục vụ cấp giấy chứng nhận,.. Tổng diện tích đất cho thuê: 2.024,932 ha/216 hồ sơ (trừ đất trồng cao su và thủy điện), trong đó: Khoáng sản: 603,242 ha/96 hồ sơ; Nhà máy: 143,359 ha/22 hồ sơ; Trồng rừng và cây lâu năm: 1.203,319 ha/4 hồ sơ; Trụ sở làm việc, trường học, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh: 73,372 ha/86 hồ sơ; Đường điện: 1,64 ha/8 hồ sơ.

Các thành viên đoàn giám sát và các đơn vị được giám sát đã trao đổi những vấn đề vướng mắc có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh qua đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.
 
giam-sat-so-TN-MT.JPG
Giám sát tại Sở TN-MT

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro và ý kiến của thành viên đoàn giám sát, ông Lê Ngọc Bửu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần kiểm tra, rà soát cũng như chỉ đạo quyết liệt hơn nữa theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Về những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro, Ban sẽ tổng hợp để trình lên HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét./.
                                                                                      Tin, ảnh: Q. Vinh