> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

19/02/2014
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 149/QĐ-HĐND ngày 14/02/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Với mục đích xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 đến nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 04 đến ngày 11/3/2014 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro. Các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, đo đạc, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tình hình phân bổ và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình thực hiện việc cho thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp; tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các cá nhân, hộ gia đình; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh./.
          Quang Vinh

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

19/02/2014
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 149/QĐ-HĐND ngày 14/02/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Với mục đích xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 đến nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 04 đến ngày 11/3/2014 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại sở Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố Pleiku, huyện Chư Sê, Ia Grai, Kông Chro. Các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, đo đạc, lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tình hình phân bổ và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình thực hiện việc cho thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp; tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các cá nhân, hộ gia đình; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh./.
          Quang Vinh