> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề)

16/06/2021
Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 14/6/2021, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra đối với 84 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại các buổi làm việc có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…
 
1.jpg
Quang cảnh họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 
Tại các cuộc họp thẩm tra, đại biểu xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết gồm: kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ 2) và 83 dự án đầu tư công khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất) dự kiến là 18.259,094 tỷ đồng (chưa bao gồm các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án ODA khởi công mới), trong đó vốn ngân sách địa phương: 12.040,768 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương: 6.218,326 tỷ đồng.

Thảo luận tại các cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian, địa điểm thực hiện dự án, do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị các sở, ngành giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) như: Giải trình làm rõ tính hiệu quả, sự cần thiết đầu tư, mức độ ưu tiên đầu tư của một số dự án trong khi nguồn vốn phân bổ có hạn và nhu cầu đầu tư rất lớn. Về những nội dung khác, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ phối hợp với các cơ quan trình hoàn thiện, đối với những nội dung đại biểu đề xuất bổ sung, điều chỉnh, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Phát biểu tại các cuộc họp, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu, từ đó điều chỉnh lại các nội dung, số liệu chính xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế; Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, trình tại Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra ngày 17/6/2021.
Thu Thảo
Văn phòng HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề)

16/06/2021
Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 14/6/2021, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra đối với 84 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại các buổi làm việc có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường…
 
1.jpg
Quang cảnh họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 
Tại các cuộc họp thẩm tra, đại biểu xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết gồm: kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ 2) và 83 dự án đầu tư công khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất) dự kiến là 18.259,094 tỷ đồng (chưa bao gồm các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án ODA khởi công mới), trong đó vốn ngân sách địa phương: 12.040,768 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương: 6.218,326 tỷ đồng.

Thảo luận tại các cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian, địa điểm thực hiện dự án, do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị các sở, ngành giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) như: Giải trình làm rõ tính hiệu quả, sự cần thiết đầu tư, mức độ ưu tiên đầu tư của một số dự án trong khi nguồn vốn phân bổ có hạn và nhu cầu đầu tư rất lớn. Về những nội dung khác, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ phối hợp với các cơ quan trình hoàn thiện, đối với những nội dung đại biểu đề xuất bổ sung, điều chỉnh, UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Phát biểu tại các cuộc họp, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu, từ đó điều chỉnh lại các nội dung, số liệu chính xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế; Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, trình tại Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra ngày 17/6/2021.
Thu Thảo
Văn phòng HĐND tỉnh