> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội p

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/04/2022
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ngày 04/4/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BPC về thành lập Đoàn giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 80/KH-BPC của Đoàn giám sát Ban Pháp chế về giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2021; qua đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp đến các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
 
image001.jpg
Quảng cảnh cuộc họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2021, như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tấn công, trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh, phòng chống tội phạm,... và gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 25/4/2022 để Ban Pháp chế HĐND tỉnh xem xét, quyết định chọn đơn vị giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp (qua báo cáo) và thông báo lịch giám sát theo quy định./.
Trà Giang
 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/04/2022
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ngày 04/4/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BPC về thành lập Đoàn giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 80/KH-BPC của Đoàn giám sát Ban Pháp chế về giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2021; qua đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp đến các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
 
image001.jpg
Quảng cảnh cuộc họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2021, như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tấn công, trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh, phòng chống tội phạm,... và gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 25/4/2022 để Ban Pháp chế HĐND tỉnh xem xét, quyết định chọn đơn vị giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp (qua báo cáo) và thông báo lịch giám sát theo quy định./.
Trà Giang