> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2015
Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 01/10/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 26 đến ngày 30/10/2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp tại các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các huyện: Chư Pưh, Mang Yang, Đức Cơ.

Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chức công chức, viên chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức viên chức; kết hợp giữa quản lý biên chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế  đúng theo các chỉ tiêu được giao hàng năm, đảm bảo về cơ cấu công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức chuyên môn giúp việc. Không có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng biên chế nhà nước.

Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy trình xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt hoặc phân bổ cho các cơ quan đơn vị và địa phương theo thẩm quyền quy định. Các cơ quan, đơn vị và địa phương từng bước thực hiện tuyển dụng, sử dụng số lượng chỉ tiêu biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thẩm định kế hoạch biên chế của các cơ quan, đơn vị không chỉ căn cứ vào định mức nhà nước quy định mà còn căn cứ vào mô tả vị trí việc làm theo quy định của nhà nước. Mỗi biên chế sẽ tương ứng với một vị trí việc làm nhất định và đòi hỏi ngành nghề, ngạch bậc phù hợp; không có tình trạng bố trí và tuyển dụng biên chế mà không gắn với vị trí việc làm. Việc sử dụng biên chế đã có sự phân định giữa chỉ tiêu biên chế công chức và viên chức, từ đó các chế độ chính sách đối với công chức và viên chức được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức đều thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hầu hết các ngành, địa phương đều chú trọng đến việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng với số lượng ngày càng tăng. Cùng với đó là việc tăng về chất lượng đào tạo bồi dưỡng, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ theo vị trí việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như sau: Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non ở các trường trên địa bàn tỉnh còn nhiều, dẫn đến tình trạng hợp đồng giáo viên ngoài biên chế để bù đắp cho phần thiếu đang nhận phản ứng nhiều chiều từ xã hội và chưa có chính sách để tháo gỡ tình trạng này; việc một số sở, ngành và địa phương từ năm 2013 đến thời điểm giám sát vẫn còn 563 trường hợp  biên chế sự nghiệp được giao chưa tuyển được và một số vị trí chuyên môn như: Bác sỹ; dược sỹ đại học; giáo viên mầm non... không tuyển dụng được; đồng thời chế độ chính sách ưu đãi chưa thực sự hấp dẫn để thu hút những cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên về công tác trong tỉnh; việc phân cấp cho các địa phương, đơn vị trong quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp chưa hợp lý. Công tác tuyển dụng còn nhiều bất cập, vừa đòi hỏi người có trình độ cao, vừa phải giải quyết được chính sách dân tộc thiểu số tại chỗ, người tại địa phương, gia đình chính sách;...

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các Sở, ngành và địa phương. Đoàn giám sát sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh trong thời gian tiếp theo./.
 
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2015
Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 01/10/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ ngày 26 đến ngày 30/10/2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp tại các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các huyện: Chư Pưh, Mang Yang, Đức Cơ.

Qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chức công chức, viên chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức viên chức; kết hợp giữa quản lý biên chế công chức, viên chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế  đúng theo các chỉ tiêu được giao hàng năm, đảm bảo về cơ cấu công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức chuyên môn giúp việc. Không có khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng biên chế nhà nước.

Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy trình xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt hoặc phân bổ cho các cơ quan đơn vị và địa phương theo thẩm quyền quy định. Các cơ quan, đơn vị và địa phương từng bước thực hiện tuyển dụng, sử dụng số lượng chỉ tiêu biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thẩm định kế hoạch biên chế của các cơ quan, đơn vị không chỉ căn cứ vào định mức nhà nước quy định mà còn căn cứ vào mô tả vị trí việc làm theo quy định của nhà nước. Mỗi biên chế sẽ tương ứng với một vị trí việc làm nhất định và đòi hỏi ngành nghề, ngạch bậc phù hợp; không có tình trạng bố trí và tuyển dụng biên chế mà không gắn với vị trí việc làm. Việc sử dụng biên chế đã có sự phân định giữa chỉ tiêu biên chế công chức và viên chức, từ đó các chế độ chính sách đối với công chức và viên chức được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức đều thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Hầu hết các ngành, địa phương đều chú trọng đến việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng với số lượng ngày càng tăng. Cùng với đó là việc tăng về chất lượng đào tạo bồi dưỡng, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ theo vị trí việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như sau: Tình trạng thiếu giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non ở các trường trên địa bàn tỉnh còn nhiều, dẫn đến tình trạng hợp đồng giáo viên ngoài biên chế để bù đắp cho phần thiếu đang nhận phản ứng nhiều chiều từ xã hội và chưa có chính sách để tháo gỡ tình trạng này; việc một số sở, ngành và địa phương từ năm 2013 đến thời điểm giám sát vẫn còn 563 trường hợp  biên chế sự nghiệp được giao chưa tuyển được và một số vị trí chuyên môn như: Bác sỹ; dược sỹ đại học; giáo viên mầm non... không tuyển dụng được; đồng thời chế độ chính sách ưu đãi chưa thực sự hấp dẫn để thu hút những cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên về công tác trong tỉnh; việc phân cấp cho các địa phương, đơn vị trong quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp chưa hợp lý. Công tác tuyển dụng còn nhiều bất cập, vừa đòi hỏi người có trình độ cao, vừa phải giải quyết được chính sách dân tộc thiểu số tại chỗ, người tại địa phương, gia đình chính sách;...

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các Sở, ngành và địa phương. Đoàn giám sát sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh trong thời gian tiếp theo./.
 
Trà Giang