> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối v

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

08/10/2021
Sáng ngày 08/10/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo và Ủy viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Sở: Nội vụ, Tài chính. 
 
1.jpg
Toàn cảnh buổi họp 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Thư ký Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất việc HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một chính sách đúng đắn, phù hợp với Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14  ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  trong giai đoạn 2019-2021, khả năng ngân sách thực tế của địa phương. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo theo trình tự, quy định, theo lộ trình và kế hoạch đề ra; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố có sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đã hoàn thành xong việc giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, đối với cấp xã đã thực hiện giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là 33 người với tổng số tiền 1.044,94 triệu đồng; đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện giải quyết chế độ cho 2.084 người với số tiền là 5.988,54 triệu đồng.

Tổ chức bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các vấn đề an sinh - xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý một số nội dung tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập để làm cơ sở cho việc đề xuất, kiến nghị như: Việc ban hành chính sách hỗ trợ chưa kịp thời và đồng bộ với việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập nên ảnh hưởng đến việc triển khai sắp xếp, sáp nhập và chi trả kịp thời cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách; mức hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách còn thấp so với số kinh phí tiết kiệm được sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; việc rà soát, lập danh sách, phê duyệt, bố trí kinh phí chi trả cho các đối tượng chưa kịp thời ở một số địa phương; việc có nên tăng mức hỗ trợ chính sách cho giai đoạn sắp xếp, sáp nhập tiếp theo (nếu có); cũng như chỉ ra một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập như: Một số địa phương vẫn thu phí, lệ phí khi các tổ chức, cá nhân đến chỉnh lý các giấy tờ có liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, gây ảnh hưởng các tổ chức, cá nhân, nhất là liên quan đến việc chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo các giao dịch tại Ngân hàng; chưa thống kê cụ thể, chính xác và có phương án sử dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà văn hóa thôn, Hội trường tổ dân phố là vấn đề chung của hầu hết các xã có thôn, làng, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập; còn tình trạng người dân chưa đồng thuận đối với việc đặt tên gọi mới sau sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Bình đề nghị Thư ký Đoàn giám sát tiếp thu một số nội dung đã được các đại biểu dự họp tham gia ý kiến, hoàn chỉnh các số liệu, nội dung Báo cáo để ký ban hành, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.
 
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

08/10/2021
Sáng ngày 08/10/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo và Ủy viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Sở: Nội vụ, Tài chính. 
 
1.jpg
Toàn cảnh buổi họp 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Thư ký Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất việc HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một chính sách đúng đắn, phù hợp với Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14  ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  trong giai đoạn 2019-2021, khả năng ngân sách thực tế của địa phương. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo theo trình tự, quy định, theo lộ trình và kế hoạch đề ra; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố có sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đã hoàn thành xong việc giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, đối với cấp xã đã thực hiện giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là 33 người với tổng số tiền 1.044,94 triệu đồng; đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện giải quyết chế độ cho 2.084 người với số tiền là 5.988,54 triệu đồng.

Tổ chức bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các vấn đề an sinh - xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý một số nội dung tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập để làm cơ sở cho việc đề xuất, kiến nghị như: Việc ban hành chính sách hỗ trợ chưa kịp thời và đồng bộ với việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập nên ảnh hưởng đến việc triển khai sắp xếp, sáp nhập và chi trả kịp thời cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách; mức hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách còn thấp so với số kinh phí tiết kiệm được sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; việc rà soát, lập danh sách, phê duyệt, bố trí kinh phí chi trả cho các đối tượng chưa kịp thời ở một số địa phương; việc có nên tăng mức hỗ trợ chính sách cho giai đoạn sắp xếp, sáp nhập tiếp theo (nếu có); cũng như chỉ ra một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập như: Một số địa phương vẫn thu phí, lệ phí khi các tổ chức, cá nhân đến chỉnh lý các giấy tờ có liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, gây ảnh hưởng các tổ chức, cá nhân, nhất là liên quan đến việc chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo các giao dịch tại Ngân hàng; chưa thống kê cụ thể, chính xác và có phương án sử dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà văn hóa thôn, Hội trường tổ dân phố là vấn đề chung của hầu hết các xã có thôn, làng, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập; còn tình trạng người dân chưa đồng thuận đối với việc đặt tên gọi mới sau sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Bình đề nghị Thư ký Đoàn giám sát tiếp thu một số nội dung đã được các đại biểu dự họp tham gia ý kiến, hoàn chỉnh các số liệu, nội dung Báo cáo để ký ban hành, báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.
 
Trà Giang