> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn t

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/11/2014
Vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Công ty TNHH đấu giá tài sản Gia Lai, Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam Gia Lai, Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương, Trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai và Sở Tư pháp để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2014, đồng thời khảo sát qua báo cáo đối với các Công ty còn lại trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, những thuận lợi khó khăn trong việc áp dụng pháp luật; qua đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế đối với tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua khảo sát cho thấy: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và 06 tổ chức bán đấu giá tài sản (bao gồm 02 tổ chức và 04 chi nhánh tổ chức bán đấu giá tài sản). Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bán đấu giá tài sản tại địa phương đã đạt được kết quả nhất định, có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong lĩnh vực thi hành án, phát mãi tài sản để thu hồi nợ vay của các tổ chức tín dụng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước khi xử lý tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tính từ ngày 01/01/2013 đến 30/9/2014, toàn tỉnh đã tổ chức 332 cuộc bán đấu giá thành với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 294.200.020.000 đồng và tổng giá trị tài sản bán được là 303.702.273.000 đồng; chênh lệch tăng so với giá khởi điểm là 9.502.253.000 đồng; tổng phí thu được 5.051.755.000 đồng; tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 489.855.000 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một số tồn tại nhất định như: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại địa phương chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức; hoạt động bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp tư nhân bán đấu giá tài sản còn mang tính nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp chưa đảm bảo về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản như Giám đốc là người đại diện cho công ty nhưng không phải là đấu giá viên; việc niêm yết công khai các thông báo bán đấu giá tài sản tại nơi có tài sản còn gặp nhiều khó khăn: Đương sự không chịu hợp tác, có hành vi đe dọa; Tình trạng người tham gia đấu giá thỏa thuận, thông đồng với nhau dìm giá trong việc đấu giá mua tài sản ở mức giá thấp nhất;...

Tại các buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả đạt được của các tổ chức bán đấu giá tài sản. Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức bán đấu giá tài sản và Sở Tư pháp sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp, phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.
                                                                             Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/11/2014
Vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Công ty TNHH đấu giá tài sản Gia Lai, Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam Gia Lai, Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam, Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương, Trung tâm bán đấu giá tài sản Gia Lai và Sở Tư pháp để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2014, đồng thời khảo sát qua báo cáo đối với các Công ty còn lại trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, những thuận lợi khó khăn trong việc áp dụng pháp luật; qua đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế đối với tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua khảo sát cho thấy: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và 06 tổ chức bán đấu giá tài sản (bao gồm 02 tổ chức và 04 chi nhánh tổ chức bán đấu giá tài sản). Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bán đấu giá tài sản tại địa phương đã đạt được kết quả nhất định, có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong lĩnh vực thi hành án, phát mãi tài sản để thu hồi nợ vay của các tổ chức tín dụng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước khi xử lý tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tính từ ngày 01/01/2013 đến 30/9/2014, toàn tỉnh đã tổ chức 332 cuộc bán đấu giá thành với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 294.200.020.000 đồng và tổng giá trị tài sản bán được là 303.702.273.000 đồng; chênh lệch tăng so với giá khởi điểm là 9.502.253.000 đồng; tổng phí thu được 5.051.755.000 đồng; tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 489.855.000 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một số tồn tại nhất định như: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại địa phương chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức; hoạt động bán đấu giá tài sản của doanh nghiệp tư nhân bán đấu giá tài sản còn mang tính nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp chưa đảm bảo về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản như Giám đốc là người đại diện cho công ty nhưng không phải là đấu giá viên; việc niêm yết công khai các thông báo bán đấu giá tài sản tại nơi có tài sản còn gặp nhiều khó khăn: Đương sự không chịu hợp tác, có hành vi đe dọa; Tình trạng người tham gia đấu giá thỏa thuận, thông đồng với nhau dìm giá trong việc đấu giá mua tài sản ở mức giá thấp nhất;...

Tại các buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả đạt được của các tổ chức bán đấu giá tài sản. Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức bán đấu giá tài sản và Sở Tư pháp sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp, phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.
                                                                             Trà Giang