> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Đak Đoa

Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Đak Đoa

27/09/2021
Ngày 24/9/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH các huyện Đak Đoa. 
Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYTcho một số đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018 - 2020, dưới sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho những người yếu thế khi tham gia BHYT được hỗ trợ mức đóng và khám bệnh, chữa bệnh bằng nguồn quỹ BHYT chi trả. Qua 3 năm (2018-2020) có 24.032 lượt người tham gia BHYT và được ngân sách địa phương tỉnh hỗ trợ với số tiền: 3.578.296.635 đồng.
 
 1.jpg
Toàn cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, nhất là các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, nhận thức của người dân về chủ trương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT của tỉnh chưa cao; việc lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng vẫn còn chậm, sai thông tin đia chỉ cá nhân. Mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nhưng hiện nay số người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh - sinh viên thuộc hộ gia đình có đông con, gặp khó khăn về kinh tế và số học sinh dân tộc thiểu số vùng I trên địa bàn huyện tham gia kết quả chưa cao, một số phụ huynh chưa tích cực chủ động đến UBND các xã làm các thủ tục xác nhận hộ gia đình đông con để có cơ sở giảm trừ mức đóng. Bân cạnh đó,  thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách vùng đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, ảnh hưởng đến tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện giảm với số lượng lớn khoảng 14.293 người so với tại thời điểm 30/6/2021.
 
z2789104613125_5cad1472a46dbb1b779e196470e8fd7d.jpg
Đ/c Huỳnh Thế mạnh - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để trong thời gian tới huyện Đak Đoa, nhất là BHXH huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt hơn việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYTcho một số đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng theo tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh./.
Quang Vinh

Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Đak Đoa

27/09/2021
Ngày 24/9/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH các huyện Đak Đoa. 
Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYTcho một số đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng giai đoạn 2018 - 2020, dưới sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định, đã mang lại hiệu quả thiết thực cho những người yếu thế khi tham gia BHYT được hỗ trợ mức đóng và khám bệnh, chữa bệnh bằng nguồn quỹ BHYT chi trả. Qua 3 năm (2018-2020) có 24.032 lượt người tham gia BHYT và được ngân sách địa phương tỉnh hỗ trợ với số tiền: 3.578.296.635 đồng.
 
 1.jpg
Toàn cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, nhất là các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, nhận thức của người dân về chủ trương hỗ trợ thêm mức đóng BHYT của tỉnh chưa cao; việc lập danh sách để cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng vẫn còn chậm, sai thông tin đia chỉ cá nhân. Mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nhưng hiện nay số người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh - sinh viên thuộc hộ gia đình có đông con, gặp khó khăn về kinh tế và số học sinh dân tộc thiểu số vùng I trên địa bàn huyện tham gia kết quả chưa cao, một số phụ huynh chưa tích cực chủ động đến UBND các xã làm các thủ tục xác nhận hộ gia đình đông con để có cơ sở giảm trừ mức đóng. Bân cạnh đó,  thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách vùng đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, ảnh hưởng đến tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện giảm với số lượng lớn khoảng 14.293 người so với tại thời điểm 30/6/2021.
 
z2789104613125_5cad1472a46dbb1b779e196470e8fd7d.jpg
Đ/c Huỳnh Thế mạnh - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để trong thời gian tới huyện Đak Đoa, nhất là BHXH huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt hơn việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYTcho một số đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng theo tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh./.
Quang Vinh