> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

02/07/2014
Sáng ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm tra 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ bảy, bao gồm: Tờ trình 2245/TTr-UBND ngày 23/6/2014 “về việc quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Tờ trình 2311/TTr-UBND ngày 26/6/2014 “về việc đề nghị điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2014-2015 của các trường công lập trên địa bàn tỉnh”. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất như nội dung 02 tờ trình và dự thảo nghị quyết trên do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Tuy nhiên, đối với Tờ trình 2245/TTr-UBND sau khi nghiên cứu Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bổ sung: mục “chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập”, được quy định tại Mục 1.6. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập của Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT. Đồng thời, dự thảo nghị quyết cần bổ sung đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết.
Đối với Tờ trình 2311/TTr-UBND, Ban đề nghị UBND tỉnh bổ sung đối tượng điều chỉnh mức học phí đúng theo Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời, tại Điều 1 của dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị không đưa 03 cột: mức học phí năm học 2013-2014, mức học phí tăng theo chỉ số giá tiêu dùng 6,6%, mức học phí làm tròn vào bảng biểu; chỉ đưa nội dung cột mức học phí năm học 2014-2015.
 
THU TRANG

Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

02/07/2014
Sáng ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm tra 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ bảy, bao gồm: Tờ trình 2245/TTr-UBND ngày 23/6/2014 “về việc quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Tờ trình 2311/TTr-UBND ngày 26/6/2014 “về việc đề nghị điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2014-2015 của các trường công lập trên địa bàn tỉnh”. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất như nội dung 02 tờ trình và dự thảo nghị quyết trên do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Tuy nhiên, đối với Tờ trình 2245/TTr-UBND sau khi nghiên cứu Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bổ sung: mục “chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập”, được quy định tại Mục 1.6. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù, phổ cập của Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT. Đồng thời, dự thảo nghị quyết cần bổ sung đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết.
Đối với Tờ trình 2311/TTr-UBND, Ban đề nghị UBND tỉnh bổ sung đối tượng điều chỉnh mức học phí đúng theo Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời, tại Điều 1 của dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị không đưa 03 cột: mức học phí năm học 2013-2014, mức học phí tăng theo chỉ số giá tiêu dùng 6,6%, mức học phí làm tròn vào bảng biểu; chỉ đưa nội dung cột mức học phí năm học 2014-2015.
 
THU TRANG