> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

04/07/2013
Ngày 01/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất như nội dung tờ trình 1852/TTr-UBND ngày 17/6/2013 “về việc quy định định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp” và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Theo đó các mức chi phát lại các chương trình truyền hình, truyền thanh ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và phát lại các chương trình phát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã được thực hiện mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT ngày 26/12/2012. Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thì nội dung dự thảo nghị quyết đúng với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đúng thẩm quyền và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005. 


Thu Trang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

04/07/2013
Ngày 01/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất như nội dung tờ trình 1852/TTr-UBND ngày 17/6/2013 “về việc quy định định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp” và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Theo đó các mức chi phát lại các chương trình truyền hình, truyền thanh ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và phát lại các chương trình phát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã được thực hiện mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT ngày 26/12/2012. Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thì nội dung dự thảo nghị quyết đúng với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đúng thẩm quyền và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005. 


Thu Trang