> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hà

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

23/08/2017
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 16/8/2017 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến ngày 22/9/2017 Ban sẽ tiến hành giám sát tại UBND thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Đak Pơ, Sở Y tế và một số cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; ngoài ra Ban còn giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại, kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh./.
          TH: Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

23/08/2017
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 16/8/2017 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến ngày 22/9/2017 Ban sẽ tiến hành giám sát tại UBND thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, huyện Đak Pơ, Sở Y tế và một số cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; ngoài ra Ban còn giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại, kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh./.
          TH: Quang Vinh