> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối v

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 01/2015-6/2018)

25/07/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-HĐND ngày 17/7/2018 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2015-2018).
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2018 Ban sẽ tiến hành giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Với mục đích đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng về công tác quản lý nhà nước, công tác xác nhận người có công với cách mạng, kết quả thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đưa ra những kiến nghị và đề xuất để thực hiện tốt hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.
Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 01/2015-6/2018)

25/07/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-HĐND ngày 17/7/2018 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2015-2018).
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2018 Ban sẽ tiến hành giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Với mục đích đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng về công tác quản lý nhà nước, công tác xác nhận người có công với cách mạng, kết quả thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đưa ra những kiến nghị và đề xuất để thực hiện tốt hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.
Quang Vinh