> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn t

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã

27/04/2020
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-HĐND ngày 23/4/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã. Với mục đích xem xét, đánh giá việc tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tìm ra các ưu điểm, nguyên nhân trong công tác tuyển dụng và phân công bác sĩ về trạm y tế để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế của địa phương trong thời gian tới.
Trên cơ sở kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã; những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh nhà đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã

27/04/2020
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-HĐND ngày 23/4/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã. Với mục đích xem xét, đánh giá việc tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tìm ra các ưu điểm, nguyên nhân trong công tác tuyển dụng và phân công bác sĩ về trạm y tế để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế của địa phương trong thời gian tới.
Trên cơ sở kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tình hình tuyển dụng bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phân công bác sĩ về tuyến xã; những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tỉnh nhà đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
Quang Vinh