> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh khảo sát “việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước n

Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh khảo sát “việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh

21/10/2013
Vừa qua, Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đợt khảo sát “việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh”; đoàn khảo sát đã làm việc trực tiếp tại trường Mầm non Hoa Phong Lan; trường Tiểu học Cù Chính Lan; trường THCS Nguyễn Du; trường THPT Hoàng Hoa Thám (thành phố Pleiku); trường tiểu học Nguyễn Tất Thành; trường THCS Chu Văn An (huyện Chư Sê); trường tiểu học Nguyễn Huệ; Trường THCS Hùng Vương (huyện Ia Grai).
Qua khảo sát cho thấy, UBND các huyện, thành phố đã triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác thu, chi đầu năm học theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường đoàn đến khảo sát đều đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của các cấp có liên quan đến việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách. Đa số các khoản thu, chi được thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước. Quá trình quản lý và sử dụng các khoản đóng góp này đã cơ bản đảm bảo nguyên tắc: dân chủ, công khai, minh bạch, thu đủ bù chi. Tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục phần nào đã được chấn chỉnh, khắc phục.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn trong quá trình quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học như: Các trường đều đã thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện trường) nhưng một số trường, Ban này hoạt động còn kém hiệu quả. Đa số các khoản tiền thu được từ phụ huynh học sinh đều giao cho kế toán, thủ quỹ nhà trường quản lý, các trường sử dụng nguồn kinh phí này dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều chung một mục đích để phục vụ cho các hoạt động giáo dục như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, khen thưởng học sinh giỏi các cấp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của nhà trường… và cách gọi không thống nhất (trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê; trường THCS Chu Văn An gọi là Quỹ khuyến học; trường tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai gọi là quỹ lớp, quỹ trường; trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku gọi là nguồn tài trợ…). Cách thức, quy trình thu, chi tại một số trường học chưa thực hiện đúng theo quy định: có những khoản thu thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng Ban giám hiệu nhà trường lại tổ chức thu và ngược lại; tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Chương II của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT những khoản thu này Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của gia đình người học. Khoản kinh phí ủng hộ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh một số trường quy định bình quân trên mỗi học sinh, không đúng theo tinh thần của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh là “không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh”: trường tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai thu quỹ trường 100.000 đồng/em/năm, quỹ lớp 100.000 đồng/em/năm; trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai thu quỹ lớp 100.000 đồng/em/năm, mỗi lớp bình quân trích cho Hội cha mẹ học sinh nhà trường 3.000.000 đồng...). Việc tham gia và đóng góp quỹ khuyến học của trường tiểu học Nguyễn Tất Thành và trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê còn mang tính áp đặt, bình quân đối với tất cả các phụ huynh học sinh của nhà trường, chưa phù hợp với quy định của Điều lệ Hội khuyến học.
 
IMG_2528-1.JPG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nghiên cứu ban hành mức thu học phí và mức chăm sóc bán trú để thống nhất mức thu đối với các trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày trên toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị  Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị Hội khuyến học tỉnh làm việc với Hội khuyến học huyện Chư Sê chấn chỉnh việc Hội khuyến học thị trấn Chư Sê quy định mức thu bình quân 120.000đ/phụ huynh học sinh vào quỹ khuyến học và hướng dẫn sử dụng quy định này đúng mục đích. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh việc thu, chi sai quy định...
THU TRANG

Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh khảo sát “việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh

21/10/2013
Vừa qua, Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đợt khảo sát “việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước năm học 2013-2014 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh”; đoàn khảo sát đã làm việc trực tiếp tại trường Mầm non Hoa Phong Lan; trường Tiểu học Cù Chính Lan; trường THCS Nguyễn Du; trường THPT Hoàng Hoa Thám (thành phố Pleiku); trường tiểu học Nguyễn Tất Thành; trường THCS Chu Văn An (huyện Chư Sê); trường tiểu học Nguyễn Huệ; Trường THCS Hùng Vương (huyện Ia Grai).
Qua khảo sát cho thấy, UBND các huyện, thành phố đã triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác thu, chi đầu năm học theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường đoàn đến khảo sát đều đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của các cấp có liên quan đến việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách. Đa số các khoản thu, chi được thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước. Quá trình quản lý và sử dụng các khoản đóng góp này đã cơ bản đảm bảo nguyên tắc: dân chủ, công khai, minh bạch, thu đủ bù chi. Tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục phần nào đã được chấn chỉnh, khắc phục.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn trong quá trình quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học như: Các trường đều đã thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện trường) nhưng một số trường, Ban này hoạt động còn kém hiệu quả. Đa số các khoản tiền thu được từ phụ huynh học sinh đều giao cho kế toán, thủ quỹ nhà trường quản lý, các trường sử dụng nguồn kinh phí này dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đều chung một mục đích để phục vụ cho các hoạt động giáo dục như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, khen thưởng học sinh giỏi các cấp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của nhà trường… và cách gọi không thống nhất (trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê; trường THCS Chu Văn An gọi là Quỹ khuyến học; trường tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai gọi là quỹ lớp, quỹ trường; trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku gọi là nguồn tài trợ…). Cách thức, quy trình thu, chi tại một số trường học chưa thực hiện đúng theo quy định: có những khoản thu thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng Ban giám hiệu nhà trường lại tổ chức thu và ngược lại; tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Chương II của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT những khoản thu này Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của gia đình người học. Khoản kinh phí ủng hộ quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh một số trường quy định bình quân trên mỗi học sinh, không đúng theo tinh thần của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh là “không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh”: trường tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Ia Grai thu quỹ trường 100.000 đồng/em/năm, quỹ lớp 100.000 đồng/em/năm; trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai thu quỹ lớp 100.000 đồng/em/năm, mỗi lớp bình quân trích cho Hội cha mẹ học sinh nhà trường 3.000.000 đồng...). Việc tham gia và đóng góp quỹ khuyến học của trường tiểu học Nguyễn Tất Thành và trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê còn mang tính áp đặt, bình quân đối với tất cả các phụ huynh học sinh của nhà trường, chưa phù hợp với quy định của Điều lệ Hội khuyến học.
 
IMG_2528-1.JPG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nghiên cứu ban hành mức thu học phí và mức chăm sóc bán trú để thống nhất mức thu đối với các trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày trên toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị  Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị Hội khuyến học tỉnh làm việc với Hội khuyến học huyện Chư Sê chấn chỉnh việc Hội khuyến học thị trấn Chư Sê quy định mức thu bình quân 120.000đ/phụ huynh học sinh vào quỹ khuyến học và hướng dẫn sử dụng quy định này đúng mục đích. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh việc thu, chi sai quy định...
THU TRANG