> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 họp tổng kết hoạt động

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 họp tổng kết hoạt động

22/03/2016
Chiều ngày 18/3/2016 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X đã họp tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác, chất lượng hoạt động được nâng cao, điều này được thể hiện qua công tác thẩm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá - xã hội của tỉnh như: Ban đã thẩm tra 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; tổ chức 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó: 18 đợt giám sát, 05 đợt khảo sát); qua các đợt giám sát, khảo sát Ban đã có 388 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh; Sở, ngành, đơn vị liên quan, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua hoạt động giám sát, các kiến nghị của Ban hầu hết được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền đã nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện kiến nghị của Ban.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban, mặc dù đa số các thành viên của Ban là đại biểu làm việc kiêm nhiệm và giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương nhưng đã cố gắng giành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của Ban, trong quá trình giám sát, khảo sát, thẩm tra đã nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, cung cấp nhiều thông tin, ý kiến tâm huyết, sâu sắc góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các thành viên cũng đã thẳng thắn đưa ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như: lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội rộng với nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy, đòi hỏi tính chuyên môn sâu ở từng lĩnh vực, các thành viên Ban không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ nên một số cuộc giám sát của Ban hiệu quả còn hạn chế; UBND tỉnh gửi các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa đúng thời gian quy định nên công tác thẩm tra có lúc còn bị động, thời gian nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình trước khi thẩm tra chưa nhiều vì vậy chất lượng báo cáo thẩm tra đôi lúc chưa đạt kết quả như mong muốn; công tác đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế nên chất lượng giám sát chưa cao. Vì vậy, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần đeo bám quyết liệt các kiến nghị sau mỗi đợt giám sát. Ban cần có văn bản đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành thực hiện nghiêm túc kiến nghị sau giám sát; thường xuyên tổng hợp, theo dõi các kiến nghị sau các đợt giám sát.
Thu Trang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 họp tổng kết hoạt động

22/03/2016
Chiều ngày 18/3/2016 tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X đã họp tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác, chất lượng hoạt động được nâng cao, điều này được thể hiện qua công tác thẩm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá - xã hội của tỉnh như: Ban đã thẩm tra 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; tổ chức 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó: 18 đợt giám sát, 05 đợt khảo sát); qua các đợt giám sát, khảo sát Ban đã có 388 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh; Sở, ngành, đơn vị liên quan, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Qua hoạt động giám sát, các kiến nghị của Ban hầu hết được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền đã nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện kiến nghị của Ban.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban, mặc dù đa số các thành viên của Ban là đại biểu làm việc kiêm nhiệm và giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương nhưng đã cố gắng giành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của Ban, trong quá trình giám sát, khảo sát, thẩm tra đã nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, cung cấp nhiều thông tin, ý kiến tâm huyết, sâu sắc góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các thành viên cũng đã thẳng thắn đưa ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như: lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội rộng với nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy, đòi hỏi tính chuyên môn sâu ở từng lĩnh vực, các thành viên Ban không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ nên một số cuộc giám sát của Ban hiệu quả còn hạn chế; UBND tỉnh gửi các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa đúng thời gian quy định nên công tác thẩm tra có lúc còn bị động, thời gian nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình trước khi thẩm tra chưa nhiều vì vậy chất lượng báo cáo thẩm tra đôi lúc chưa đạt kết quả như mong muốn; công tác đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế nên chất lượng giám sát chưa cao. Vì vậy, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần đeo bám quyết liệt các kiến nghị sau mỗi đợt giám sát. Ban cần có văn bản đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành thực hiện nghiêm túc kiến nghị sau giám sát; thường xuyên tổng hợp, theo dõi các kiến nghị sau các đợt giám sát.
Thu Trang