> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 họp tổng kết hoạt động

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 họp tổng kết hoạt động

22/03/2021
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI vừa tổ chức họp tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2016-2021. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, chất lượng hoạt động được nâng cao, điều này được thể hiện qua công tác thẩm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá - xã hội của tỉnh như: Ban đã thẩm tra 39 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; bên cạnh đó, Ban còn tổ chức thẩm tra việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh (61 kiến nghị). Tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó: 16 đợt giám sát, 06 đợt khảo sát); Qua giám sát, khảo sát, Ban đã có 271 kiến nghị đối với Trung ương; UBND tỉnh; sở, ngành, đơn vị liên quan; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trong đó: có 58 kiến nghị đối với Trung ương; 80 kiến nghị đối với UBND tỉnh; 80 kiến nghị đối với sở, ngành liên quan; 53 kiến nghị đối với cấp huyện). Trong nhiệm kỳ, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có 13 nội dung chất vấn đối với UBND tỉnh và các sở ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tòa án tỉnh.. về công tác quản lý bảo vệ rừng, khoán sản, cây dược liệu, xử lý chất thải y tế, hoạt động văn hóa du lịch,.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban, mặc dù đa số các thành viên làm việc kiêm nhiệm và giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương nhưng đã cố gắng giành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của Ban, trong quá trình giám sát, khảo sát, thẩm tra đã nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, cung cấp nhiều thông tin, ý kiến tâm huyết, sâu sắc góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các thành viên cũng đã thẳng thắn đưa ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như: lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội rộng với nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy, đòi hỏi tính chuyên môn sâu ở từng lĩnh vực; nhiều kiến nghị sau giám sát, mặc dù rất xác đáng nhưng UBND và các sở, ngành liên quan chậm thực hiện; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát còn hạn chế, chưa quyết liệt và chưa có giải pháp tốt; công tác thẩm tra còn bị động, thời gian nghiên cứu các báo cáo, đề án trước khi thẩm tra chưa nhiều vì vậy chất lượng báo cáo thẩm tra đôi lúc chưa đạt kết quả như mong muốn; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nội dung cử tri quan tâm, bức xúc nhưng Ban chưa kịp thời tổ chức giám sát, khảo sát các vấn đề nóng, mới nảy sinh./.
                                                                                                                   Quang Vinh
                                                                                                                 VP. HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 họp tổng kết hoạt động

22/03/2021
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI vừa tổ chức họp tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ 2016-2021. 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, chất lượng hoạt động được nâng cao, điều này được thể hiện qua công tác thẩm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá - xã hội của tỉnh như: Ban đã thẩm tra 39 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp; bên cạnh đó, Ban còn tổ chức thẩm tra việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh (61 kiến nghị). Tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (trong đó: 16 đợt giám sát, 06 đợt khảo sát); Qua giám sát, khảo sát, Ban đã có 271 kiến nghị đối với Trung ương; UBND tỉnh; sở, ngành, đơn vị liên quan; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trong đó: có 58 kiến nghị đối với Trung ương; 80 kiến nghị đối với UBND tỉnh; 80 kiến nghị đối với sở, ngành liên quan; 53 kiến nghị đối với cấp huyện). Trong nhiệm kỳ, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có 13 nội dung chất vấn đối với UBND tỉnh và các sở ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tòa án tỉnh.. về công tác quản lý bảo vệ rừng, khoán sản, cây dược liệu, xử lý chất thải y tế, hoạt động văn hóa du lịch,.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Ban, mặc dù đa số các thành viên làm việc kiêm nhiệm và giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương nhưng đã cố gắng giành nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của Ban, trong quá trình giám sát, khảo sát, thẩm tra đã nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, cung cấp nhiều thông tin, ý kiến tâm huyết, sâu sắc góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các thành viên cũng đã thẳng thắn đưa ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới như: lĩnh vực của Ban Văn hóa - Xã hội rộng với nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy, đòi hỏi tính chuyên môn sâu ở từng lĩnh vực; nhiều kiến nghị sau giám sát, mặc dù rất xác đáng nhưng UBND và các sở, ngành liên quan chậm thực hiện; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát còn hạn chế, chưa quyết liệt và chưa có giải pháp tốt; công tác thẩm tra còn bị động, thời gian nghiên cứu các báo cáo, đề án trước khi thẩm tra chưa nhiều vì vậy chất lượng báo cáo thẩm tra đôi lúc chưa đạt kết quả như mong muốn; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nội dung cử tri quan tâm, bức xúc nhưng Ban chưa kịp thời tổ chức giám sát, khảo sát các vấn đề nóng, mới nảy sinh./.
                                                                                                                   Quang Vinh
                                                                                                                 VP. HĐND tỉnh