> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý đất đai tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý đất đai tại huyện Chư Pưh

11/10/2022
Ngày 10-10, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chư Pưh về sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để chi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2017-2021. Cùng đi có đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Chư Pưh. 

 Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh, giai đoạn 2017-2021, tổng thu tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 58,021 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện hưởng 50,614 tỷ đồng, ngân sách xã 7,407 tỷ đồng. Tổng thu tiền thuê đất giai đoạn 2017-2021, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 2,697 tỷ đồng. 
 
Như vậy, tổng thu tiền sử dụng đất và thuê đất giai đoạn 2017-2021 huyện hưởng là 53,311 tỷ đồng; tổng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giai đoạn 2017-2020 là 3,6 tỷ đồng.
 
Tổng kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên trích từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2017-2021 là 3,6 tỷ đồng, gồm: chi trên địa bàn là 3,1 tỷ đồng, nộp về ngân sách cấp tỉnh (chi cho dự án đo đạc của tỉnh theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 9-11-2020 của HĐND tỉnh năm 2021) là 500 triệu đồng.
 
Cũng theo báo cáo của huyện, tổng diện tích cần đo đạc trên địa bàn huyện là 38.760,41 ha, trong đó, diện tích đã đo đạc 26.632,31 ha, diện tích còn lại cần phải đo (tính đến ngày 31-12-2021) là 12.128,1 ha. Nhu cầu kinh phí để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 19,43 tỷ đồng.
 
Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh đề nghị Ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm tham mưu UBND tỉnh, HDNĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí để huyện thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.
 
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng đoàn giám sát-đánh giá: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện còn nhiều thiếu sót; địa phương cần làm rõ hơn về tiền nợ ứng đo đạc của những năm trước đây cũng như tiếp tục triển khai thực hiện đề án đo đạc cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn ghi nhận kiến nghị của địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai để tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các cấp xem xét, tháo gỡ.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát việc sử dụng kinh phí quản lý đất đai tại huyện Chư Pưh

11/10/2022
Ngày 10-10, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chư Pưh về sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để chi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2017-2021. Cùng đi có đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Chư Pưh. 

 Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh, giai đoạn 2017-2021, tổng thu tiền sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 58,021 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện hưởng 50,614 tỷ đồng, ngân sách xã 7,407 tỷ đồng. Tổng thu tiền thuê đất giai đoạn 2017-2021, ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 2,697 tỷ đồng. 
 
Như vậy, tổng thu tiền sử dụng đất và thuê đất giai đoạn 2017-2021 huyện hưởng là 53,311 tỷ đồng; tổng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giai đoạn 2017-2020 là 3,6 tỷ đồng.
 
Tổng kinh phí chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên trích từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2017-2021 là 3,6 tỷ đồng, gồm: chi trên địa bàn là 3,1 tỷ đồng, nộp về ngân sách cấp tỉnh (chi cho dự án đo đạc của tỉnh theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 9-11-2020 của HĐND tỉnh năm 2021) là 500 triệu đồng.
 
Cũng theo báo cáo của huyện, tổng diện tích cần đo đạc trên địa bàn huyện là 38.760,41 ha, trong đó, diện tích đã đo đạc 26.632,31 ha, diện tích còn lại cần phải đo (tính đến ngày 31-12-2021) là 12.128,1 ha. Nhu cầu kinh phí để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 19,43 tỷ đồng.
 
Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh đề nghị Ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm tham mưu UBND tỉnh, HDNĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí để huyện thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.
 
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng đoàn giám sát-đánh giá: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện còn nhiều thiếu sót; địa phương cần làm rõ hơn về tiền nợ ứng đo đạc của những năm trước đây cũng như tiếp tục triển khai thực hiện đề án đo đạc cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn ghi nhận kiến nghị của địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai để tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các cấp xem xét, tháo gỡ.
Theo baogialai.com.vn