> Tin tức - Sự kiện > Tin tức - sự kiện nổi bật > Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 thành chương trình, có phân công, p

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 thành chương trình, có phân công, phân cấp, lộ trình rõ ràng.

22/07/2022
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.
 
image001.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, tại Hội nghị này các đồng chí đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người trực tiếp chỉ đạo quá trình xây dựng các nghị quyết dành thời gian tới dự, giới thiệu, quán triệt nội dung 4 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước đã tham dự khá đầy đủ với thái độ trách nhiệm cao, nhiều đồng chí nguyên, cán bộ lãnh đạo tuổi cao vẫn học tập nghiêm túc, nêu gương cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết và nội dung về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, với tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu quan trọng này, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết, để thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.
 
image003.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu tuyên giáo phải đóng vai trò đi trước, mở đường để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng phân tích thêm về tầm quan trong của các Nghị quyết được ban hành với nhiều điểm mới, tiến bộ. Điển hình như Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nếu thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ tạo chuyển biến tích cực, trong đó có việc bãi bỏ quy định về khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, khắc phục được tình trạng hai giá trong thời gian qua - nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại, nhiều cán bộ bị kỷ luật liên quan tới đất đai; Hoặc quy định về thu hồi đất, yêu cầu bắt buộc là tái định cư xong mới tiến hành thu hồi đất; vấn đề Nhà nước đảm bảo nguồn lực để phục vụ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các phân khu, các lĩnh vực, các ngành có sử dụng đất…. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong cụ thể hóa nghị quyết trước đây có nhiều nội dung chưa tường minh nên thẩm quyền của cơ quan có quyền thu hồi đất rất lớn vì vậy trong Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu cụ thể để giải quyết được những vướng mắc này. Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, nếu thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ tạo chuyển biến tốt về chính trị, xã hội, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan đến đất đai sẽ giảm…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và tuyên giáo phải đóng vai trò đi trước, mở đường đi cùng, phát triển, đi sâu tổng kết vai trò của các cơ quan báo chí, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.
 
image005.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Sau Hội nghị này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị  bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, xác thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tháng 8/2022 trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, phối hợp cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết trong thực tiễn, đảm bảo tính toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nghị quyết đã đề ra. Chú trọng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng tầm tư duy, lý luận của Đảng trên các vấn đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết các cấp trên cơ sở các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả,

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển hai tổ chức thực hiện. Thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII cán bộ, đảng viên và Nhân dân.   

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi các cấp ủy đảng cần phải hết sức quan tâm sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Theo quochoi.vn

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cụ thể hóa Nghị quyết TW 5 thành chương trình, có phân công, phân cấp, lộ trình rõ ràng.

22/07/2022
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.
 
image001.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, tại Hội nghị này các đồng chí đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - những người trực tiếp chỉ đạo quá trình xây dựng các nghị quyết dành thời gian tới dự, giới thiệu, quán triệt nội dung 4 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước đã tham dự khá đầy đủ với thái độ trách nhiệm cao, nhiều đồng chí nguyên, cán bộ lãnh đạo tuổi cao vẫn học tập nghiêm túc, nêu gương cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết và nội dung về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, với tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu quan trọng này, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết, để thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.
 
image003.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu tuyên giáo phải đóng vai trò đi trước, mở đường để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng phân tích thêm về tầm quan trong của các Nghị quyết được ban hành với nhiều điểm mới, tiến bộ. Điển hình như Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nếu thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ tạo chuyển biến tích cực, trong đó có việc bãi bỏ quy định về khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, khắc phục được tình trạng hai giá trong thời gian qua - nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại, nhiều cán bộ bị kỷ luật liên quan tới đất đai; Hoặc quy định về thu hồi đất, yêu cầu bắt buộc là tái định cư xong mới tiến hành thu hồi đất; vấn đề Nhà nước đảm bảo nguồn lực để phục vụ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các phân khu, các lĩnh vực, các ngành có sử dụng đất…. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trong cụ thể hóa nghị quyết trước đây có nhiều nội dung chưa tường minh nên thẩm quyền của cơ quan có quyền thu hồi đất rất lớn vì vậy trong Nghị quyết số 18-NQ/TW đã nêu cụ thể để giải quyết được những vướng mắc này. Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, nếu thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ tạo chuyển biến tốt về chính trị, xã hội, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan đến đất đai sẽ giảm…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và tuyên giáo phải đóng vai trò đi trước, mở đường đi cùng, phát triển, đi sâu tổng kết vai trò của các cơ quan báo chí, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi sự quyết tâm, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.
 
image005.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Sau Hội nghị này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị  bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, xác thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tháng 8/2022 trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, phối hợp cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện các nghị quyết trong thực tiễn, đảm bảo tính toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nghị quyết đã đề ra. Chú trọng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng tầm tư duy, lý luận của Đảng trên các vấn đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết các cấp trên cơ sở các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả,

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển hai tổ chức thực hiện. Thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII cán bộ, đảng viên và Nhân dân.   

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi các cấp ủy đảng cần phải hết sức quan tâm sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Theo quochoi.vn