> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-20

Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2020)

08/06/2017
Sáng ngày 03/6/2017, tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Dự đại hội có 11/11 Đảng viên chi bộ, 100% Đảng viên chi bộ đủ điều kiện để tham dự Đại hội. Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên chi bộ. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết và luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận và các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ từ đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đảng viên học tập, nghiên cứu đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt “5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ trong Văn phòng HĐND tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đưa công tác sinh hoạt Đảng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành được duy trì thường xuyên, đảm bảo hàng năm có 100% đảng viên chi bộ được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của Chi bộ được nâng lên, Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo của cơ quan trong mọi hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Việc bố trí thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn hạn chế. Việc vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn nhiệm vụ được giao có lúc có nơi mang lại hiệu quả chưa cao. Vẫn còn đảng viên chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành thời gian làm việc.

toan-canh-dai-hoi-chi-bo.jpg
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 2

Đại hội thống nhất với phương hướng, mục tiêu tổng quát và 7 chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo chính trị đã đề ra, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ quyết tâm chủ động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm trong công việc; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đảng viên và phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy Chi bộ 2 là 03 đồng chí và bầu đồng chí Bùi Thị Tâm, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Bí thư Chi bộ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020./.
                                                                                               
TH: Q. Vinh
                                                                  
 

Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2020)

08/06/2017
Sáng ngày 03/6/2017, tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Dự đại hội có 11/11 Đảng viên chi bộ, 100% Đảng viên chi bộ đủ điều kiện để tham dự Đại hội. Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên chi bộ. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết và luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc của Đảng, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận và các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ từ đầu nhiệm kỳ đã đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đảng viên học tập, nghiên cứu đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt “5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ trong Văn phòng HĐND tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đưa công tác sinh hoạt Đảng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành được duy trì thường xuyên, đảm bảo hàng năm có 100% đảng viên chi bộ được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Vai trò lãnh đạo của Chi bộ được nâng lên, Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo của cơ quan trong mọi hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Việc bố trí thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn hạn chế. Việc vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn nhiệm vụ được giao có lúc có nơi mang lại hiệu quả chưa cao. Vẫn còn đảng viên chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành thời gian làm việc.

toan-canh-dai-hoi-chi-bo.jpg
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 2

Đại hội thống nhất với phương hướng, mục tiêu tổng quát và 7 chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo chính trị đã đề ra, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ quyết tâm chủ động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm trong công việc; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đảng viên và phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy Chi bộ 2 là 03 đồng chí và bầu đồng chí Bùi Thị Tâm, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Bí thư Chi bộ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020./.
                                                                                               
TH: Q. Vinh