> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

29/02/2016
Thực hiện Kế hoạch số 71- KH/ĐUVP ngày 23/02/2016 của Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sáng ngày 29/02/2016, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại bội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thành phần tham dự gồm các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và quần chúng cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (chưa tham gia các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức).

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là đồng chí Bùi Thị Hồng -  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã giúp đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng trong cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của 4 chuyên đề: Về công tác xây dựng hệ thống chính trị; Tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp và hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong lĩnh vực kinh tế; Phát triển Văn hóa - Xã hội. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên và quần chúng xây dựng chương trình hành động của cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ cơ sở, cơ quan và các đoàn thể; tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ cơ sở trong việc quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đoàn thể và mỗi đảng viên, quần chúng nhằm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra./.
 
Bùi Thị Tâm

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

29/02/2016
Thực hiện Kế hoạch số 71- KH/ĐUVP ngày 23/02/2016 của Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sáng ngày 29/02/2016, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại bội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thành phần tham dự gồm các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và quần chúng cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (chưa tham gia các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức).

Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là đồng chí Bùi Thị Hồng -  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã giúp đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng trong cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của 4 chuyên đề: Về công tác xây dựng hệ thống chính trị; Tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp và hoạt động đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong lĩnh vực kinh tế; Phát triển Văn hóa - Xã hội. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên và quần chúng xây dựng chương trình hành động của cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ cơ sở, cơ quan và các đoàn thể; tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ cơ sở trong việc quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đoàn thể và mỗi đảng viên, quần chúng nhằm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra./.
 
Bùi Thị Tâm