> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 06/9/2022 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ chiều ngày 13/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
IMG_2503.JPG
Quang cảnh Hội nghị

Sau 1,5 ngày, đảng viên và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được quán triệt, học tập 04 Nghị quyết Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Lê Thanh Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoan mới” do đồng chí Trần Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị đảng viên, công chức, người lao động trong Văn phòng phải nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc trong việc học tập nghị quyết, xem việc học tập nghị quyết là việc học tập thường xuyên và suốt đời. Phương pháp truyền đạt nghị quyết cũng phải đổi mới, vừa học tập, vừa nghiên cứu, vừa có sự trao đổi giữa báo cáo viên và đảng viên, công chức, người lao động để việc học tập nghị quyết đạt kết quả cao./.  
Hoàng Sơn

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 06/9/2022 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ chiều ngày 13/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
IMG_2503.JPG
Quang cảnh Hội nghị

Sau 1,5 ngày, đảng viên và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã được quán triệt, học tập 04 Nghị quyết Trung ương lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Lê Thanh Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoan mới” do đồng chí Trần Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quán triệt.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị đảng viên, công chức, người lao động trong Văn phòng phải nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc trong việc học tập nghị quyết, xem việc học tập nghị quyết là việc học tập thường xuyên và suốt đời. Phương pháp truyền đạt nghị quyết cũng phải đổi mới, vừa học tập, vừa nghiên cứu, vừa có sự trao đổi giữa báo cáo viên và đảng viên, công chức, người lao động để việc học tập nghị quyết đạt kết quả cao./.  
Hoàng Sơn