> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hàn

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

19/05/2022
Chiều ngày 18/5/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, truyền đạt nội dung Kết luận số 21-KL/TW.  Tham dự Hội nghị gồm các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và quần chúng cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
1.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng cơ quan đã được quán triệt, học tập 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Kết luận số 21-KL/TW gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.
Hoàng Sơn

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

19/05/2022
Chiều ngày 18/5/2022, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, truyền đạt nội dung Kết luận số 21-KL/TW.  Tham dự Hội nghị gồm các đảng viên trong Đảng bộ cơ sở và quần chúng cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
1.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên và quần chúng cơ quan đã được quán triệt, học tập 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Kết luận số 21-KL/TW gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.
Hoàng Sơn