> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về th

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế” ở địa phương

18/03/2014
Để góp phần triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo Kế hoạch, vào đầu tháng 4/2014, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm việc với 05 cơ quan thuế, hải quan và 05 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương. Mục đích của cuộc giám sát này nhằm xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế hoặc yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về thuế đã được Quốc hội thông qua; trọng tâm là các sắc thuế quan trọng như: Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và việc thực hiện Luật quản lý thuế nhằm góp phần triển khai đồng bộ hệ thống chính sách thuế vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế. Nội dung giám sát tập trung xem xét tình hình, kết quả thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ năm 2009 đến năm 2013; Việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 nhằm góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014); Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế, hải quan để đơn giản hóa, giảm thiểu các thủ tục gây phiền hà, tốn kém về thời gian, chi phí của doanh nghiệp; Công tác đăng ký thuế, kê khai thuế và công tác kiểm tra ấn định thuế; Công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế; Việc phát hiện và truy thu tiền thuế cho ngân sách nhà nước; Công tác chống buôn lậu, chống gian lận hoàn thuế, chống trốn thuế; Công tác quản lý và thu nợ thuế, tình hình gia hạn nộp thuế và nợ đọng thuế hiện nay; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan thuế, hải quan theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; v.v.. Qua giám sát, Đoàn giám sát sẽ đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế để thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế ở địa phương trong thời gian tới; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định bất cập, không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, … trong các văn bản pháp luật thuế và quản lý thuế hiện hành./. 
DUY HIẾU

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế” ở địa phương

18/03/2014
Để góp phần triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo Kế hoạch, vào đầu tháng 4/2014, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm việc với 05 cơ quan thuế, hải quan và 05 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương. Mục đích của cuộc giám sát này nhằm xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế hoặc yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về thuế đã được Quốc hội thông qua; trọng tâm là các sắc thuế quan trọng như: Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và việc thực hiện Luật quản lý thuế nhằm góp phần triển khai đồng bộ hệ thống chính sách thuế vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế. Nội dung giám sát tập trung xem xét tình hình, kết quả thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ năm 2009 đến năm 2013; Việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 nhằm góp phần hỗ trợ giảm khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014); Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế, hải quan để đơn giản hóa, giảm thiểu các thủ tục gây phiền hà, tốn kém về thời gian, chi phí của doanh nghiệp; Công tác đăng ký thuế, kê khai thuế và công tác kiểm tra ấn định thuế; Công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế; Việc phát hiện và truy thu tiền thuế cho ngân sách nhà nước; Công tác chống buôn lậu, chống gian lận hoàn thuế, chống trốn thuế; Công tác quản lý và thu nợ thuế, tình hình gia hạn nộp thuế và nợ đọng thuế hiện nay; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan thuế, hải quan theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; v.v.. Qua giám sát, Đoàn giám sát sẽ đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế để thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về thuế và quản lý thuế ở địa phương trong thời gian tới; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định bất cập, không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, … trong các văn bản pháp luật thuế và quản lý thuế hiện hành./. 
DUY HIẾU