> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Kết quả tham mưu hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố c

Kết quả tham mưu hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

19/01/2016
Để thực hiện tốt pháp luật tiếp công dân và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xác định nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cơ quan.

Trong năm 2015, Văn phòng đã tổ chức, triển khai hoạt động tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn với thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức HĐND và UBND. Tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, ban hành quyết định cử công chức tham gia phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Kết quả năm 2015, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 11 buổi tiếp công dân định kỳ với 223 lượt, 02 cuộc đối thoại với 08 công dân khiếu nại kéo dài và đại biểu Quốc hội tiếp 02 lượt công dân theo yêu cầu. Đồng thời, công chức tham gia phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 198 lượt. Tiếp nhận, xử lý 588 đơn, thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tăng 68 đơn so với năm 2014). Sau khi nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh, Văn phòng đã nghiên cứu kỹ nội dung từng đơn và đề xuất với Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý 588/588 đơn, thư đã nhận (đạt 100%), theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó: Ban hành văn bản chuyển 295 đơn (chiếm 50,2 %) đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời báo tin bằng văn bản cho đương sự biết, theo dõi việc giải quyết. Ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết 127 đơn (chiếm 21,6 %). Lưu hồ sơ theo dõi 166 đơn (chiếm 28,2%) không đủ yếu tố pháp lý, có nội dung trùng lặp. Qua theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đã có báo cáo kết quả giải quyết 262/295 đơn (đạt tỷ lệ 88,8%), còn 33 đơn (chiếm 12,2%) chưa có kết quả giải quyết, trong đó có 24 đơn đang trong thời hạn giải quyết, 09 đơn đã hết thời hạn giải quyết.

Trong năm qua, việc tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên, nền nếp theo đúng quy định của pháp luật; chất lượng và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý của các cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện đúng đắn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; bảo đảm thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn gặp những khó khăn, đó là: Do không có quy định chế tài đối với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả giám sát còn hạn chế. Mặc dù sau khi chuyển đơn, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết, nhưng việc giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số trường hợp công dân khiếu nại phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết kịp thời, thấu đáo, không đúng thời hạn luật định. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh không phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu một số sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và tham gia xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, nhận thức, hiểu biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo của một bộ phận công dân còn hạn chế; có một số công dân lợi dụng quyền của mình để khiếu nại, tố cáo kéo dài, xúi giục người khác khiếu nại; thường xuyên đến các buổi tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh gây áp lực, xúc phạm danh dự của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ tiếp công dân; đòi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND giám sát để giải quyết lại khiếu nại, tố cáo theo ý chủ quan của họ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ gìn kỷ cương, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật và hoạt động tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,…

2.JPG
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật chính quyền địa phương năm 2014; chỉ đạo Ban Công tác đại biểu cố kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND giám sát thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu bố trí Trụ sở tiếp công dân của tỉnh cho phù hợp, bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tiếp công dân, xử lý, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để nhân dân hiểu, nắm vững quy định và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng phương án chỉ đạo kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp; có các biện pháp xử lý những đối tượng xúi giục, khiếu nại, tố cáo sai sự thật, chống người thi hành công vụ, vi phạm Nội quy tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan chức năng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm đúng mức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chấp hành tốt việc cử lãnh đạo cơ quan tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, góp phần xử lý kịp thời, đúng pháp luật những khiếu kiện phức tạp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.
 
Bùi Thị Tâm

Kết quả tham mưu hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

19/01/2016
Để thực hiện tốt pháp luật tiếp công dân và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xác định nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cơ quan.

Trong năm 2015, Văn phòng đã tổ chức, triển khai hoạt động tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn với thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức HĐND và UBND. Tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, ban hành quyết định cử công chức tham gia phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Kết quả năm 2015, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 11 buổi tiếp công dân định kỳ với 223 lượt, 02 cuộc đối thoại với 08 công dân khiếu nại kéo dài và đại biểu Quốc hội tiếp 02 lượt công dân theo yêu cầu. Đồng thời, công chức tham gia phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 198 lượt. Tiếp nhận, xử lý 588 đơn, thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tăng 68 đơn so với năm 2014). Sau khi nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh, Văn phòng đã nghiên cứu kỹ nội dung từng đơn và đề xuất với Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý 588/588 đơn, thư đã nhận (đạt 100%), theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó: Ban hành văn bản chuyển 295 đơn (chiếm 50,2 %) đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời báo tin bằng văn bản cho đương sự biết, theo dõi việc giải quyết. Ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết 127 đơn (chiếm 21,6 %). Lưu hồ sơ theo dõi 166 đơn (chiếm 28,2%) không đủ yếu tố pháp lý, có nội dung trùng lặp. Qua theo dõi, giám sát các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đã có báo cáo kết quả giải quyết 262/295 đơn (đạt tỷ lệ 88,8%), còn 33 đơn (chiếm 12,2%) chưa có kết quả giải quyết, trong đó có 24 đơn đang trong thời hạn giải quyết, 09 đơn đã hết thời hạn giải quyết.

Trong năm qua, việc tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên, nền nếp theo đúng quy định của pháp luật; chất lượng và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý của các cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện đúng đắn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; bảo đảm thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn gặp những khó khăn, đó là: Do không có quy định chế tài đối với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả giám sát còn hạn chế. Mặc dù sau khi chuyển đơn, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết, nhưng việc giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số trường hợp công dân khiếu nại phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết kịp thời, thấu đáo, không đúng thời hạn luật định. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh không phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu một số sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và tham gia xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, nhận thức, hiểu biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo của một bộ phận công dân còn hạn chế; có một số công dân lợi dụng quyền của mình để khiếu nại, tố cáo kéo dài, xúi giục người khác khiếu nại; thường xuyên đến các buổi tiếp công dân của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh gây áp lực, xúc phạm danh dự của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ tiếp công dân; đòi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND giám sát để giải quyết lại khiếu nại, tố cáo theo ý chủ quan của họ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ gìn kỷ cương, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật và hoạt động tiếp công dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,…

2.JPG
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật chính quyền địa phương năm 2014; chỉ đạo Ban Công tác đại biểu cố kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND giám sát thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu bố trí Trụ sở tiếp công dân của tỉnh cho phù hợp, bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tiếp công dân, xử lý, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để nhân dân hiểu, nắm vững quy định và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng phương án chỉ đạo kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp; có các biện pháp xử lý những đối tượng xúi giục, khiếu nại, tố cáo sai sự thật, chống người thi hành công vụ, vi phạm Nội quy tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan chức năng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm đúng mức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chấp hành tốt việc cử lãnh đạo cơ quan tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, góp phần xử lý kịp thời, đúng pháp luật những khiếu kiện phức tạp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.
 
Bùi Thị Tâm