> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội kho

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII

25/06/2013
Để đại biểu Quốc hội báo cáo trước cử tri trên địa bàn tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII. Căn cứ quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2002/QH11, ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 376/KH-ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII.
Đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo trước cử tri về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà Quốc hội đã thông qua; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan. Theo Kế hoạch thời gian tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 24 tháng 6 năm 2013 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Qua cuộc tiếp xúc cử tri các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Văn Phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII

25/06/2013
Để đại biểu Quốc hội báo cáo trước cử tri trên địa bàn tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII. Căn cứ quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2002/QH11, ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 376/KH-ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII.
Đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo trước cử tri về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà Quốc hội đã thông qua; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan. Theo Kế hoạch thời gian tiếp xúc cử tri được thực hiện từ ngày 24 tháng 6 năm 2013 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013.
Qua cuộc tiếp xúc cử tri các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Văn Phòng