> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

17/09/2013
Vừa qua, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, đã làm việc với các huyện KBang, Đức Cơ, KRông Pa và thị xã Ayun Pa, để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) trên địa bàn; trong đó, tập trung chủ yếu đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn cán bộ; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình NTM; vốn và nguồn vốn thực hiện Chương trình NTM; những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình NTM ở địa phương; từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả Chương trình NTM ở địa phương.
Qua giám sát cho thấy, các cấp ủy Đảng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, chính quyền địa phương đã thành lập các Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã, Ban giám sát, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển nông thôn ở cấp thôn, làng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp; công tác đào tạo, tập huấn cán bộ đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình NTM (từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2013), hầu hết các địa phương đã thực hiện quy hoạch đồ án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các xã điểm đã hoàn thành từ 6 đến 8 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2013 nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí. Các địa phương đã lập đề án nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho Chương trình đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc huy động vốn đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp có nơi còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trong đề án đã xây dựng, ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh ngày càng giảm sút, v.v.. đã gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM.
 
IMG_7174.JPG

Tại các buổi làm việc, ông Hà Sơn Nhin và ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình NTM, ghi nhận các kiến nghị của các địa phương để phản ánh các cơ quan của trung ương và tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị các huyện, thị xã cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến thôn, làng tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình trong thời gian tới, đặc biệt đối với các xã điểm cần tập trung hoàn thành Chương trình NTM trong năm 2015.
Trên cơ sở làm việc với các huyện, thị xã, buổi chiều ngày 17/9, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình NTM của tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 
Tin: Thanh Hùng, Ảnh: Duy Hiếu

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

17/09/2013
Vừa qua, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, đã làm việc với các huyện KBang, Đức Cơ, KRông Pa và thị xã Ayun Pa, để đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) trên địa bàn; trong đó, tập trung chủ yếu đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn cán bộ; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình NTM; vốn và nguồn vốn thực hiện Chương trình NTM; những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình NTM ở địa phương; từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả Chương trình NTM ở địa phương.
Qua giám sát cho thấy, các cấp ủy Đảng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, chính quyền địa phương đã thành lập các Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã, Ban giám sát, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển nông thôn ở cấp thôn, làng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp; công tác đào tạo, tập huấn cán bộ đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình NTM (từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2013), hầu hết các địa phương đã thực hiện quy hoạch đồ án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, các xã điểm đã hoàn thành từ 6 đến 8 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2013 nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí. Các địa phương đã lập đề án nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho Chương trình đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc huy động vốn đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp có nơi còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu trong đề án đã xây dựng, ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh ngày càng giảm sút, v.v.. đã gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình NTM.
 
IMG_7174.JPG

Tại các buổi làm việc, ông Hà Sơn Nhin và ông Huỳnh Thành, thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình NTM, ghi nhận các kiến nghị của các địa phương để phản ánh các cơ quan của trung ương và tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị các huyện, thị xã cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến thôn, làng tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình trong thời gian tới, đặc biệt đối với các xã điểm cần tập trung hoàn thành Chương trình NTM trong năm 2015.
Trên cơ sở làm việc với các huyện, thị xã, buổi chiều ngày 17/9, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình NTM của tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 
Tin: Thanh Hùng, Ảnh: Duy Hiếu