> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kế hoạch, tiến độ Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát

Kế hoạch, tiến độ Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

01/03/2023
UBTVQH đang tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát trong năm 2023. Dự kiến trong tháng 9/2023, Đoàn giám sát chuyên đề báo cáo kết quả giám sát và trình UBTVQH thông qua dự thảo Nghị quyết giám sát về chuyên đề này. Cổng TTĐT Quốc hội giới thiệu kế hoạch, tiến độ của Đoàn Giám sát.
image001.jpg
 

Kế hoạch, tiến độ Đoàn giám sát chuyên đề của UBTVQH: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

01/03/2023
UBTVQH đang tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát trong năm 2023. Dự kiến trong tháng 9/2023, Đoàn giám sát chuyên đề báo cáo kết quả giám sát và trình UBTVQH thông qua dự thảo Nghị quyết giám sát về chuyên đề này. Cổng TTĐT Quốc hội giới thiệu kế hoạch, tiến độ của Đoàn Giám sát.
image001.jpg