> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

03/05/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Tải về

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

03/05/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Tải về